Opšta dresura II .deo

Petak, 29.07.2011 | 07:44 | Snežana Milosavljević | Komentara: 0


Faktor prinude igra značajnu ulogu u dresuri pasa. Prinudo omogućuje da se izgradi mehanizam bezpogovornog ispunjavanja zadataka, bez obzira na to da li su ometajući nadražaji prisutni ili ne. Pod faktorom prinude podrazumeva se način ophođenja, koji prinudom primorava psa da izvrši naređenje.

Opšta dresura  II .deo

PRIMENA PRINUDE

Faktor prinude igra značajnu ulogu u dresuri pasa. Prinudo omogućuje da se izgradi mehanizam bezpogovornog ispunjavanja zadataka, bez obzira na to da li su ometajući nadražaji prisutni ili ne. Pod faktorom prinude podrazumeva se način ophođenja, koji prinudom primorava psa da izvrši naređenje..
Faktor prinude koči sve akcije psa koje nisu potrebne dreseru. Primena prinude je potrebna zato što su mnogi naši zahtevt neprijatni psu i što ih on ne bi ispunjavao dobrovoljno.
Prinuda se koristi čak i u onim slučajevima kada se pas doučava u najprostijim navikama: sedeti, ležati i slično.
Ako pas odbija da izvrši naučenu komandu, dreser ga mora prinuditi na poslušnost. Kad god je potrebno psa na nešto prisiliti ne smeju mu se činiti ustupci jer će u protivnom dreser zgubiti uticaj.
Kao način prinude koriste se: trzaj povodnikom, izazivanje cola nazubljenom ogrlicom, udarac bičem itd. . . Neki dreseri cdbijaju primenu biča kao prinudu, ali nama se čini da ta metoda nije loša. Bič je kao način prinude u rukama iskusnog dresera nezamenljiva stvar ako su u pitanju psi kod kojih pre­vladavaju aktivne odbrambene reakcije. Ali primena biča mora biti vezana za momenat odbijanja poslušnosti psa. Treba ga primeniti samo kao poslednju meru i to onda pošto je pas odbio da se povinuje ponovljenoj komandi, izgovorenoj pretećim glasom. Samo u tom slučaju treba odmah upotrebiti korbač ili jak trzaj nazubljene ogrlice. U ovom slučaju preteća zapovest, pojačana bolom, postaje signal koji opominje i koji sili na momentalno izvršenje zapovesti. Ali onog trenutka kad pas izvrši zapovest, treba ga odmah nagraditi poslasticom i komandom zahvale. Metoda kontrasta se sastoji u naizmeničnoj primeni šetnje i nagrađivanja. Ovde se psu nudi izbor: da izvrši zadatak i bude nagrađen ili da ga ne izvrši i bude kažnjen. Moguće je ne koristiti jaka sredstva prinude (korbač) i ogra­diti se samo na slabija. Ali kod psa kod kojih je jako izražena -aktivno — odbrambena reakcija i razdražljivost, nemoguće je zadovoljavati se polumerama i popuštati im, već je potrebno primeniti sve načine, uključujući i korbač, da bi se ostvarila poslušnost.
Korišćenje faktora prinude je od velike koristi za dresera kada je kod psa potrebno ugušiti urođeni instinkt. Na primer. napad psa koga dresiramo na druge pse. U takvim slučajevima, polumera nije dovoljna. Protiv instinkta razdrazljivosti moguće je delovati samo jakim sredstvima prinude.
Na kraju možemo reći da se faktor prinude katkad koristi kao deo dresiranja, a katkad kao prinuda koja tera psa na besprekorno izvršenje zadatka.
Ako se prinuda koristi pravilno i pravovremeno ona neće imati štetno dejstvo i dresiranje će biti uspesno. Psa je moguće izdresirati i bez prinude, ali se tada ne može od njega očekivati da uvek izvršava sve za povesti bez pogovora.

NADRAŽAJI KOJI OMETAJU
To su nadražaji koji se javljaju u okolnoj sredini ili pak takvi oseti koji se javljaju unutar samog organizma: glad, žeđ i drugi. Oni deluju na psa jače od nadražaja koje koristi dreser. Da se pas ne bi oslobodio uticaja dresera, nužno je kod njega izgraditi bezlično ponašanje na ometajuće nadražaje. Da bi se to postiglo, potrebno je danadražaji koje primenjuje dreser budu jači od onih koji ometaju, pošto jači nadražaji blo­kiraju dejstvo slabih. U vreme dresure treba psa smestiti u takve uslove u kojima je uticaj dresera neograničen. To se po­stiže na sledeći način: u prvim danima obuke pas se izoluje i trenira se sam, dok ne stekne osnovne navike i dok se ne uspostavi čvrsta veza između njega i dresera. Zatim se dresiranje nastavlja u sredini koja se približava stvarnoj sredini — onoj gde postoje faktori ometanja (kretanje ljudi i kola, itd.).
Što je uticaj dresera veći to se na psa deluje sa sve slo­ženijim faktorima ometanja. Zatim se od psa zahteva izvršenje zadataka u uslovima velikog broja ometajućih faktora, i tek posle toga se može preći na dresiranje u uslovima takozvanih, fizičkih smetnji (gladovanja, hladnoće, vrućine itd.).
Naravno, za vreme obuke treba stalno voditi računa o tipu nervne aktivnosti psa. Izvesnu zainteresovanost pasa za druge stvari moguće je pripisati jače razvijenom refleksu za orijentaciju i slabom dejstvu nadražaja koji se u tom trenutku primenjuje.
U takvim slučajevima dreser je dužan da psa opominje komandom, izgovorenom pretećim glasom.
Ako se pas boji faktora smetnji, treba ga umiriti milovanjem i pokušati da ga odstranimo.
Normalno je da jači faktori ometanja slabe uticaj dresera i pas ih se ponekad može potpuno osloboditi.
Dreser mora da izgradi i razvije kod psa besprekorno izvršenje njegovih zapovesti, bez obzira na jačinu ometajućih nadražaja.

METODE DRESIRANJA
U praktičnom radu sa psima primenjuju se sledeći metodi:
Takozvane mehaničke metode. Kada se one koriste na psa se deluje nadražajima koji kod njega izazivaju nepri­jatne (bolne) osećaje. Metoda podsticanja ukusa, gde je dresura za­ snovana samo na nagrađivanju poslasticama, bez ikakve pri­ nude. Metoda podražavanja koja se oslanja na sposobnost psa da oponaša ponašanje drugih pasa.
Kontrastni metod; na psa se deluje mehanički,
i hranom kao nadražajem.
Kao što je poznato, istih pasa nema: kod jednih uslovni refleksi nastaju brzo, kod drugih sporije.
Ponekad se dreser dugo i bezuspešno trudi da psa natera da laje na komandu. Ovde se može koristiti metoda oponašanja povezujući treniranje pasa koji teško „uče" sa psima koji dobro rade.
Već smo pomenuli takozvanu kontrastnu metodu dresiranja, koja se sastoji u smenjivanju prinude i podsticanja. Ova je metoda u praktičnom radu mnogo efikasnija od ostalih. U njoj se redom smenjuju nadražaji bola kao prinuda i nadražaji hrane kao podsticaj. Ako pas na komandu nije ispunio određenu radnju primenjuje se bol, koji psa tera da izvrši ono što se od njega traži. Ako je pak pas ispunio ono što je dreser od njega zahtevao, odmah dobija komadić mesa i pohvalu „dobro". Kada se taj postupak više puta ponovi kod psa se brzo razvije uslovna veza; on počinje da razlikuje signale koji izazivaju bol od signala koji donose nagradu. Ova metoda po­maže da se skrati vreme dresiranja i omogućuje besprekorno izvršavanje zadataka u različitim sredinama i pri različitim uslovima.
Psa je moguće izdresirati i bez korišćenja kontrasta, sa samo nadražajem bola ili sa samo nadražajem hrane. Metoda dresiranja zasnovana samo na bolu kao nadražaju naziva se mehaničkom, a ona zasnovana samo na hrani — metodom pod­sticanja ukusa.
Kod psa koji je treniran samo putem nadražaja bola može doći do povlačenja, do gubljenja neophodnog kontakta sa dreserom. Psi koji su istrenirani samo putem nadražaja hrane postaju pokatkad nesigurni u ispunjavanju komandi dresera. Pri dodiru sa nadražajem koji psima može odvući pažnju, kod njih dolazi do blokade uslovnog refleksa i zapovest ostaje ne ispunjena. Pas može da se oslobodi uticaja dresera. Osim toga, veoma je teško dresirati sitog psa, jer on tada prestaje da ispoljava posebno interesovanje za hranu, a time se produžava vreme dresiranja. Kao što je već rečeno, najsigurnija i najbolja metoda je metoda kontrasta, koja se zasniva na upotrebi i nadražaja bola i nadražaja hrane.

OSNOVI TEORIJE DRESURE (Opšti prikaz)
Dresirati — znači naučiti životinju da izvršava različite izdate zapovesti. Otuda dreser mora da poznaje mogućnosti životinje koju dresira, njenu unutrašnju građu i njeno fizičko stanje.
Dresiranjem se kod psa može razviti visoki stepen savr­šenstva akcije, neuobičajen za njegovo normalno stanje, pre dresure. U tom cilju potrebno je da prilikom procesa obuča­vanja dođe do dubokih pramena u nervnoj regulaciji i u samom fizičkom stanju. Treba dodati i to da nije svaki organizam spo­soban za velike i duboke promene. Sto se dreser manje pri­država ustaljenih metoda i složenih tehnika dresure, mogućnost da doživi neuspeh se uvećava.
Ne treba zaboraviti da je krajnji cilj dresure da se uticajem raznovrsnih nadražaja na organizam kod životinje izgrade že­ljeni a blokiraju neželjeni odgovori.
Proces utvrđivanja određenih navika smatra se završenim onda kada je uspostavljena čvrsta veza između komande i čina njenog izvršenja (uslovni refleks) i kada je postignuta potrebna mera preciznosti i besprekornosti u izvršenju zadataka.
Sa tačke gledišta učenja o višoj nervnoj aktivnosti, dresi­ranje pasa nije ništa drugo do naučna i svesna primena sistema
Dresiranje je francuska reč; označava obučavanje životinja da na određeni način reaguju na date ustavne nadražaje.
Osnovni primer obuke sastoji se u tome, da se pas od samog početka nagoni na to da na određenu komandu izvršava određenu radnju i da se, zatim, procesom ponavljanja dobijeni rezultat učvrsti.
Objasnimo to na primeru. Da bismo naučili psa da na ko­mandu sedne, potrebno mu je pokazati šta se od njega zahteva. To se radi na sledeći način: dreser izgovara komandu „sedi" i. jednom rukom pritiska slabine psa, terajući ga da savije zadnje noge i da sedne.
Zvučni signal kao uslovni nadražaj uvek treba da nepo­sredno prethodi signalu ili da bude istovremen sa njim. Da bi­smo proverili je li uslovni refleks izgrađen i da li je uspostavljena potrebna veza između komande i izvršenja radnje, isprobaćemo samo dejstvo uslovnog nadražaja, izgovarajući komandu „sedi". Ako je uslovni refleks izgrađen, pas će izvršiti komandu, što znači da je komanda „sedi" zamenila bezuslovni nadražaj. Ako na komandu pas ne odgovori izvršenjem zahtevane radnje to znači da se uslovni refleks još nije obrazovao, te je i dreser dužan da i dalje koristi i neposredan i posredan nadražaj.
Logično se nameće zaključak da se za obrazovanje uslov­nog — refleksa kao neposredni bezuslovni nadražaj koristi onaj nadražaj koji izaziva samu radnju, a kao uslovni zvučna ko­manda ili pokret. Smenjivanjem nadražaja izgrađuju se kod psa ove ili one navike. Ne treba zaboraviti da pri izgrađivanju navika na bazi zapovesti komanda treba da prethodi fizičkoj prinudi. Na primer, kada se kod psa stvara navika da hoda uporedo sa dreserom, komandu „pored" treba izgovarati (i to povišenim glasom) pre nego što se pas privuče povodnikom. Samo će pri takvom redosledu zapovesti pas na komandu „pored" požuriti da zauzme pravilan položaj pored leve noge dresera. Ako pak dreser bude prvo vukao povodnik a zatim izgovarao reč „pored", pas to neće shvatiti kao zapovest. Kao što je već rečeno u slu­čajevima kada se zvučni signal „sedi" vezuje za neposredni nadražitelj odnosno za pritisak rukom na slabine, onda se tako dobijeni refleks naziva uslovnim refleksom prvoga reda. Ako se pak zvučni signal koji je poslužio za obrazovanje uslovnog re­fleksa prvoga reda poveže sa vizuelnim signalom — pokretom, onda se tako dobijeni refleks, refleks na pokret naziva uslovnim refleksom drugog reda. Uslovni refleksi viših redova, počev od drugog reda su po pravilu manje pogodni od refleksa prvoga reda.

KAKO COVEK DA POSTANE \"ALFA\"?
Zivot sa psom moze biti divan,a isto tako i prava mora.Ako je vasem psu malo stalo do vaseg misljenja.pa vam to i jasno pokaze,ako je vas pas dominantan,odnosno ne mozete da ga usmeravate i kontrolisete radi se o problemu koji se zove "Alfa sindrom".To je uzrok mnogih poremecaja ponasanja pasa koji coveka cesto bacaju u ocajanje,kad-kad toliko da-pas mora iz kuce.Ipak,uglavnom nije kriv pas sto je njegovo ponasanje nemoguce,uzroci su po pravilu problematicna okolina ili odnos izmedju coveka i psa.Psi,naime,kao i njihovi preci vukovi,imaju potrebu za vodjom.Covek mora svoju ulogu vodje obavljati tako dobro,da je po pasijem misljenju zaista dostojan vodja,koga treba ceniti i postovati.Ako nije tako,pas ce pokusati da uzme dizgine u svoje ruke da bi se na socijalnoj lestvici popeo sto vise i postao prvi,to je alfa.U nastavku cemo dati upustva i recepte,kako udesiti svoj odnos sa kucnim ljubimcem,da bi u njegovim ocima tako dobro obavljali svoju funkciju vodje i da zajednicki zivot bude lep,srecan i zabavan za oboje.Upustva mozete koristiti kao plan,kako bez kaznjavanja i grubosti promeniti mek ili nepravilan odnos izmedju coveka i psa.Ako budete uporni,dosledni i strpljivi(alfa nije postao preko noci,dakle i silazak sa prestola ce trajati mozda veoma dugo)stvari ce opet biti postavljene na svoje mesto.Alfa cete biti vi,a ne pas.Jos ovo:nikada ne zaboravite,da ponasanje po demokratskim nacelima i pravilima nije prikladan filozofski pristup za zajednicki zivot sa psom. Prvo pravilo:Vodja najpre mora da osigura paznju podredjenog.Vise puta na dan gledajte se oci u oci.Pozovite ga po imenu i ako se ne odazove,mahnite rukom tako da od njegovih ociju do vasih napravite ravnu liniju pritom ga mozete zainteresovati njegovom najdrazom igrackom.Za svaku sekundu kada vas je pogledao u oci pohvalite ga.Veza izmedju coveka i njegovog psa ce postati sve veca. Drugo pravilo:Od vodje smo zavisni.Davanje hrane psu u tacno odredjeno vreme ga ostavlja u ubedjenje da je zavisan od coveka.Svi znaju da psi obozavaju hranu,zato je ona dobro sredstvo za dokazivanje ko je od koga zavisan. Trece pravilo:Vodja je prvi na redu.Ako vreme vaseg rucka,vecere ili nekog drugog obroka padne u vreme kada pas inace dobija hranu,prvo vi jedite,neka on bude(po redu)iza vas.Tako ce cetvoronozcu postati jasno da prvo vi imate pravo da zadovoljite svoj nagon za jelom,pa tek onda on.Dakle,vodeca zivotinja u krdu ste vi. Cetvrto pravilo:Pohvale i zadovoljstva treba zasluziti.Kada psa prevaspitate mozete ga pohvaliti i dati mu neku poslasticu,ali samo onda kada zasluzi.To postizete tako sto cete mu prvo reci da nesto uradi.Primer:kada vas ljubimac dodje do vas i hoce da se igra,neka prvo ispuni neku naredbu(npr.sedi),onda ga pohvalite i tek potom pocnite sa njim da se igrate,bacajte mu lopticu,prevrcite se ili pravite druge ludorije. Peto pravilo:Vodja je uvek napred.Pas nikada ne sme da udje na neku teritoriju niti da je napusti pre"njegovog"coveka.Bilo da su to ulazna vrata na kuci,stanu,vrtu ili automobilu.Ako je pas nestrpljiv,covek treba da mu ukaze na to da mora da saceka i sam da udje prvi i tek potom da pozove cetvoronsca da udje ili izadje. Sesto pravilo:Na teritoriji odlucuje vodja.Podredjeni mora imati obzira prema vodji i mora popustati.Primer:ako pas lezi udobno izvaljen na hodniku,a vlasnika vodi put bas tuda,pas mora da se skloni,cime omogucuje vodji da nesmetano prodje.Vodja nikada ne ide oko prepreke niti preskace preko njega. Sedmo pravilo:Kada covek izrekne naredbu svom najboljem prijatelju treba da je kaze najtisim glasom,ali odlucnim tonom.Vodja saopsti svaku naredbu samo jednom.Covek treba da lezi tamo da ga pas slusa od pocetka,od prve reci,jer ce samo tako naredbu pravilno da izvede do kraja.

OBUKA PASA

POSLUŠNOST I SPRETNOST

AKO želite da psa naučite nekim osnovnim stavovima i veštinama, prema pravilima agility treninga, najvažnije je da ga prvo naučite poslušnosti. Ona je glavni preduslov za pravilno izvođenje nekih stavova i oblika ponašanja koje pas treba da usvoji posmatrajući komande svog gazde. Zbog toga za vreme treninga morate biti veoma strogi. Dobro vođenim treninzima steći ćete partnera koji će biti srećan ako shvati šta želite i ako može da vas zadovoji, a ne psa koji mehanički izvršava vaša naređenja. S ovakvim pristupom, cilj ili bolje rezultat ovakvog treninga, biće da vaš pas poštene uravnotežen, da se kod njega razvija osećanje privrženosti i vernosti, a ne da od njega načinite „mišićavu životinju".

Metod
„Pozicijama" se nazivaju tri stava koje pas treba da zauzme na komande: stani, sedi, lezi. U stanju je da ih usvoji čak i onaj pas koji nije odrastao uz čoveka jer one za njega predstavljaju priridne stavove. Jedino neshvatanje naredbi njegovog gospodara može za njega predstavljati teškoću pri izvršavanju. Naučite da budete ražumljivi, da vam naređenja budu kratka i jasna, što znači da sadrže ime psa i položaj. Svako naređenje treba odmah da bude praćeno izvršavanjem. Znači, treba pomoći psu da zauzme stav ako nije odmah shvatio šta želite od njega. I to onoliko puta koliko je potrebno. Isto tako, ako se pas opire ili promeni položaj, odmah ga vratite na mesto uz odgovarajuću komandu i gest. Nemojte tolerisati nikakvu nemarnost, rasejanost ili grešku: Odmah je ispravite. Ipak, izbegavajte svaku prinudu i grubost, kao i nagle pokreta koji kod psa izazivaju strah. Naprotiv, imajte na umu da je njegovo najveće zadovofstvo ako može da vam ugodi. Dakle, ne zaboravite da pri svakom uspešnom pokušaju pokažete radost i oduševljenje.

Veoma važno za izvođenje svih vežbi je da psa vodite s leve strane.

Pozicije uz nogu

To su pozicije koje će biti izvođene uz nogu gospodara.

Sedi - prva faza: Počećete s radom iz pozicije „stani" koju će pas prirodno zauzeti stojeći uz vašu nogu. Držeći psa na kratkom povodniku, izdajete naređenja: „sedi" („sedi" treba izgovoriti s naglaskom na drugom slogu). U isto vreme dok izdajete naređenje desnom rukom povučete povodnik nagore, dok levom pritisnete sapi psa, navodeći ga da sedne. Čim je seo, ponovite komandu popuštajući pritisak na leđa. Ostanite tako ako se pas podigne. Uspravljajući se ne pomerajte povodnik. Nadgledajte psa, sačekajte jedan trenutak i pre nego što pas počne da se pomera, pohvalite ga i nagradite.

Druga faza: Kad je pas usvojio naređenje „sedi", radićete na ovom stavu iz ležeće pozicije, koja se vežba simultano i trebalo bi daje pas već naučio. Pas leži i držite ga desnom rukom na povodniku. Izdajete naređenja: „sedi". Istvoremeno povlačite povodnik naviše, a levom rukom se potapšate po butini kako biste privukli njegovu pažnju i podstakli ga da podigne njušku. Ako na prvu komandu pas ne reaguje, ne očajavajte. Pomozite mu da sedne ponavljajući komandu, ali ne „po vojnički", ili mu pomažući kako je gore opisano. Čim shvati pohvalite ga. Shvatanje je rezultat ponavljanja, zato nemojte biti obeshrabreni, nego strpljivi.

Lezi: najjednostavnija i najprirodnija pozicija, ali ne i prva koju će pas povezati s komandom i izvesti.

Prva faza: Desnom rukom držite povodnik ogrlice i izgovarate naređenje „lezi", insistirajući na drugom slogu. Istvremeno čučnete, a desnom rukom spustite povodnik prema tlu, dok levom pritisnete leđa psa, navodeći ga da legne. Nenaviknut na ovaj postupak, pas u početku može pružiti otpor i odbiti da izvrši ono što mu namećete. Tada mu treba ispružiti prednje šape po tlu, ali što odlučnije i nežnije, milujući ga po leđima i ponavljajući komandu.

Druga faza: Kad pas prestane da se opire, možete popustiti pritisak na leđa. Zatim možete prestati da povlačite povodnik, a kad pas usvoji naređenje možete raditi i bez njega. U svim vežbama s povodnikom pazite da nikad ne vučete na gore istovremeno se uspravljajući jer će za psa to značiti da i sam treba da se podigne.

Stani: Ovo je najneprijatnija pozicija za psa. Kad stoji, za njega je to uvek početni položaj za hodanje ili trčanje, nikako za stajanje.

Prva faza: Pas sedi ili leži. Držite ga na kratkom povodniku desnom rukom. Izdajte naređenje: „X stani". Istovremeno desnom rukom povlačite povodnik unapred, dok levom pljoštimice pridržavate stomak psa, navodeći ga da stane i ne pomora se. U ovoj poziciji, pomilujte ga po stomaku ponavljajući komandu.

Druga faza: Izostavite sva pomoćna sredstva, prvo pridržavanje levom rukom, a zatim i potezanje povodnika desnom. Postepeno produžavajte vreme stajanja. Ako ste već vežbali s psom nepomičan stav, možete mu komandama „ostani" i „ne miči", pomoći da ostane na mestu.

Učenje pozicija na daljinu
Pošto je pas naučio pozicije „uz nogu", prelazite na daljinsko učenje. Predlažemo da primenite poseban metod u kojem se koristi sto za agility ili bilo kakav sto. Ovo će psu omogućiti da bolje odredi prostor u kojem mu je dozvoljeno da se kreće; s druge strane, pošto ne može da se kreće, on će steći naviku da se diže zadnjim niogama, pa s obzirom na konfiguraciju podloge, neće ni doći u iskušenje da krene, niti da prekorači određenu zonu zaustavljanja.

Prva faza: Psa držite na povodniku, na stolu, stojeći ispred njega. Izdajte naređenje koje ste odabrali. Ako pas ne reaguje, pomozite mu pomoću povodnika, navodeći ga na odgovarajući pokret prema prethodnim objašnjenjima. Postepeno, uporedo sa napredovanjem psa, popuštajte povodnik, a onda ga sasvim ostavite i odmaknite se nekoliko metara.

Druga faza: prelazite na rad bez stola.

Agility: slalom

Slalom je spektakularna disciplina koja postiže veliki uspeh kod publike. To je prilika da se pas predstavi u najboljem svetlu, takmičeći se u brzini i spretnosti. Tajna uspeha je u ritmu i ravnoteži koje svaki pas može da savlada, pod uslovom da ga pravilno motivišete. Motivacija je ključni element učenja i uspeha u savladavanju prepreka. U stvari nema nikakvog posebnog rada na nivou poslušnosti. Treba samo otkriti ono što kod vašeg psa izaziva snažno interesovanje podstičući ga da savlada prepreku u kojoj za njega nema ničeg prirodnog. Znači, treba primeniti odgovarajuće metode za motivaciju. Pre svega, morate analizirati svog psa i otkriti šta za njega predstavlja vrhunsku nagradu, ono što toliko želi da će biti spreman na sve da to dobije. Iskoristite njegovu nadu da će biti nagrađen kako biste usmerili njegovu pažnju na ono što želite od njega i podstakti ga da to brzo shvati.

Budite sasvim otvoreni: vaše oduševljenje i vaš stepen uzbuđenja prenoće se i na njega, što se više oseća vašim saučesnikom, više će biti motivisan i siguran u svoje sposobnosti.

Nemojte zamarati psa: seanse treba da su kratke ali učestale, isprekidane trenucima zabave i opuštanja.

Budite strpljivi: ispravljajte psa i ponavljajte vežbu onoliko puta koliko je potrebno. Nema potrebe da se nervirate. Vreme i ponavljanje su vaše najbolji saveznici, a strpljene je jedna od najvažnijih osobina dobrog trenera.

Metod

Prva faza: Psa držite na povodniku, blizu ogrlice. Pomozite mu da prođe između kočića. Da biste ga naveli da prođe ovom vijugavom stazom, drugom rukom mu pokazujte put koji treba da sledi. Ruka treba da se kreće u visini njuške psa. Istovremeno ćete u ruci držati nešto što može da motiviše psa: poslasticu, loptu, neki predmet, ukratko sve ono za šta ste utvrdili da može da posluži kao faktor motivacije. Kad jednom uspešno pređe stazu, nagradite ga.

Druga faza: izostavljanje pomoćnih sredstava, prvo povodnika. Naučite psa da prođe stazu prateći vašu ruku u kojoj držite nešto što će ga motivisati. Zatim izostavite i ruku.

Treća faza: uvežbava se ulazak u slalom, levim ramenom psa. Za ovu vežbu stane se na 4 - 5 metara od ulaska u slalom, sa blagim pomeranjem u desno (oko 30°). Kad pas ovo shvati, preostaje vam uvežbavanje brzine: ohrabrićete ga glasom, skandirajući mu dok prolazi i tapšući rukama, kako bi uhvatio dobar ritam. Takođe treba da uvežbavata savršen ulazak u slalom pod najrazličitijim uglovima.

Slalom je prepreka, sastavljena od 8,10 ili 12 koćića, visokih najmanje 1 m i udaljenih 50-65 cm. Pas ulazi u slalom ostavljajući prvi koćić s leve strane.
Komentara: 0 | Posaljite komentar

Pitanje kazne

Pitanje kazne

Subota, 30.04.2011 | 02:06 | Nikolina Bobić Komentara: 0

Kada se ustanovi zašto je pas agresivan,može se pokušati sa korekcijom ponašanja.Kažnjavanje je ponekad neophodno,ali samo ako je pravovremeno i opravdano – životinja mora znati zašto je kažnjena,a težina kazne treba da odgovara ozbiljnosti prestupa.Do pravde je moguće stići samo ukoliko se pas prekine u obavljanju neželjene aktivnosti i kazni odmah,odlučno,na licu mesta,kako bi razumeo našta se kazna odnosi. ... »


Obuka Nemackog Lovnog Terijera

Obuka Nemackog Lovnog Terijera

Subota, 30.04.2011 | 02:24 | Nikolina Bobić Komentara: 0

Već prvih dana nakon nabavke šteneta vidi se kakav će pas biti. Ali puno puta se štene ponasa sasvim drugačije nego što smo ga mi zapazili u njegovoj štenari. Ponašanje mladog psa u novoj sredini budućeg vlasnika varira od skičanja i zavlačenja po ćoškovima do veselosti i igre. ... »


Puzanje

Puzanje

Subota, 30.04.2011 | 02:28 | Nemanja Marjanović Komentara: 0

Uslovni nadražaj za razvijanje navike puzanja su komanda (zvučni signal) „puzi" i ponašanje samog dresera. ... »


Ostali članci u ovoj rubrici

Opšte, Odgoj pasa Četvrtak, 07.07.2011 | 08:12
Teranje polni ciklus (185276)

Razno, Imena pasa Petak, 13.05.2011 | 21:26
Imena pasa (146474)

Opšte, Razno Petak, 29.04.2011 | 20:09
Psi za početnike (101107)

Nega, Štene Utorak, 27.03.2012 | 10:50
Briga oko štenjenja (89424)

Obuka, Kućni psi Petak, 01.07.2011 | 09:05
Kako naučiti psa gde da vrši nuždu? (65349)

Opšte, Razno Nedelja, 29.05.2011 | 13:56
Azijat (60515)

Opšte, Razno Sreda, 27.07.2011 | 19:42
Jazavičari i sve o njima (59285)

FOTOGALERIJA


2 + 5 =