Opšta dresura III .deo

Petak, 29.07.2011 | 08:46 | Snežana Milosavljević | Komentara: 0


Uslovni nadražaj za razvijanje navike puzanja su komanda (zvučni signal) „puzi" i ponašanje samog dresera. Neposredni ili bezuslovni nadražaj je pritisak rukom na leđa i zatezanje povodnika. Obuka treba da se odvija na ravnom, čistom, i suvom te­renu. Navika puzanja se uvežbava na sledeći način: dreser legne na zemlju — okrenut na desni bok

Opšta dresura  III .deo

PUZANJE
(Osnovna komanda „puzi")
Uslovni nadražaj za razvijanje navike puzanja su komanda (zvučni signal) „puzi" i ponašanje samog dresera.
Neposredni ili bezuslovni nadražaj je pritisak rukom na leđa i zatezanje povodnika.
Obuka treba da se odvija na ravnom, čistom, i suvom te­renu. Navika puzanja se uvežbava na sledeći način: dreser legne na zemlju — okrenut na desni bok, izgovara komandu „lezi" i istovremeno poleže psa pored sebe i to tako da glava psa bude u visini njegovog ramena. Dok pas leže, treba ga milovati i dati mu malo poslastica. Kad se pas umiri, dreser drži u desnoj ruci povodnik, bliže ogrlici, levom rukom blago pritiska leđa psa, izgovara komandu „puzi" i istovremeno sam čini pokret napred. Tako, oslonivši se na lakat leve ruke, povodnikom vuče psa za sobom.
Ako pas za vreme prvih vežbi pokuša da ustane, dreser izgo­vara komandu „lezi" i ponovo pritiska rukom na leđa psa, ne dozvoljavajući mu da ustane.
Kada pas pravilno puzi, dreser mu tepa komandom „dobro", miluje ga i daje mu nagradu. Pošto se pređe 10—12 metara, pravi se pauza od jedne minute, za koje vreme se psu daju poslastice. Zatim dreser nastavlja da puzi, izgovarajući ko­mandu „puzi", „dobro", „puzi", i vukući povodnik prisiljava psa da puzi za njim.
Čim se kod psa razvije uslovni refleks na komandu „puzi", prelazi se na navikavanje na puzanje bez povodnika. Povodnik se odlaže na zemlju, dreser se stavlja u položaj za puzanje, izgovara komandu „puzi" i zajedno sa psom prelazi određeno rastojanje. Ako pas bez povodnika pokuša da pobegne, potrebno je početi vežbu nanovo sa povodnikom.
Kasnije se navika puzanja usavršava; pas se navikava da puzi na različitom zemljištu a rastojanje se povećava do 10—25 metara. Zatim se pas tera da sam prepuzi neki otvoreni prostor bez povodnika, samo na komandu „puzi".
U toku tih vežbi se kod psa uslovni refleks razvija na osnovu oponašanja dresera. Ako dreser legne, leći će i pas.

NAVIKA VRAĆANJA NA MESTO
(Osnovna komanda „na mesto")
Razvijanje uslovnog refleksa na komandu „na mesto" se vrši" tokom same obuke. Pas će često u toku učenja da sedi, mirno stoji ili leži, napustiti svoje mesto i prići dreseru. Zbog toga je potrebno razviti naviku da se na komandu vrati na mesto.
Ta se navika razvija na sledeći način: dreser se nalazi po­red psa, izgovara komandu „sedi" i ostavlja pored njega svoje stvari — kapu, maramicu ili rukavice; i zatim se udaljuje, dok pas ne potrči za njim. Čim pas stigne dresera, ovaj se zaustavlja i komandom „na mesto" primorava psa da se vrati ostavljenim stvarima.
Ako pas ne reaguje na komandu „na mesto" (što se uvek u početku i dešava), onda ga dreser trzajem povodnika vraća ostavljenim stvarima, izgovara komandu „sedi" i posle izvesnog vremena se ponovo udaljuje. Ako pas ponovo pokuša da na­pusti mesto, dreser jakim glasom izgovara komandu „na mesto". U toku razvijanja uslovnog refleksa na komandu „na mesto" rastojanje između psa i dresera se povećava. Dreser sam zove psa da dođe i komandom „na mesto" ga vraća natrag. Ta vežba se ponavlja nekoliko puta, dok se uslovni refleks u potpu­nosti ne razvije.
Ponekad se dešava da kad se dreser udalji, pas ne potrči za njim. U tom slučaju dreser ostavlja stvari i udaljava se od psa koji trči za njim. Tada ga dreser komandom vraća na mesto.
Refleks na komandu „na mesto" može se razviti i na drugi, prostiji način. Kad god se pas vraća u prostoriju, treba izgovoriti komandu „na mesto". Pas se navikne brzo na to.

STAJANJE NA MESTU
(Osnovna komanda „stoj")
Često je potrebno da pas neko vreme stoji mirno u pra­vilnom položaju. Od njega se to zahteva, za vreme veterinarskog pregleda, kupanja i za vreme davanja ocene na izložbi. Uslovni nadražaj za stvaranje ove navike su komanda „stoj" i pokret, a bezuslovni nadražaj je pritisak rukom na stomak.
Navika da se stoji mirno razvija se paralelno sa ostalim vežbama.
Dreser se nalazi sa desne strane psa, koji sedi, i izgovara ko­mandu „stoj" povišenim glasom, i istovremeno desnom rukom vuče povodnik napred i nagore a levom pritiska životinju po stomaku, kao da želi da je digne. Zatim nastavlja da blagim glasom iz­govara komandu „stoj". Čim pas zauzme pravilan položaj, mi­luje ga, daje mu nagradu, izgovara komandu „dobro" i posle kraćeg zadržavanja u tom položaju izdaje komandu „šetaj". Vež-bu treba ponoviti nekoliko puta. Pas se na komandu „stoj" može lako navići za vreme čišćenja. Ako dreser, izgovori komandu „stoj" kad god pas pokuša da ustane, i ako pritiska rukom nje­gov sto-mak, kroz izvesno vreme će se stvoriti čvrsta navika na tu komandu.
Izvršenje komande se postepeno usavršava. Pošto pas nauči da dobro reaguje na zvučnu komandu, prelazi se na razvija­nje uslovnog refleksa drugog stepena — na reakciju na pokret.
Vežba počinje tako da dreser, koji se nalazi na rastojanju 3—5 metara., zahteva od psa koji sedi da izvrši komandu „stoj" na pokret levom rukom. Ruka se, sa šakom okrenutom nagore, pruža do visine ramena. Posle ponovljenih povezivanja zvučne ko­mande i pokreta rukom, kod psa će se razviti refleks na pokret, tako da više neće biti potrebno izgovarati samu komandu „stoj". Kasnije se ta navika, kao i sve ostale usavršavaju.

NAVIKA SEDENJA
(Osnovna komanda „sedi")
Uslovni nadražaj u ovom slučaju komanda „sedi" i pokret rukom — desna ruka se pruža napred, sa šakom okrenutom na dole.
Ovaj uslovni refleks se razvija na sledeći način: pas se nalazi sa leve strane dresera, na kratkom povodniku. Zatim se do pola okrene u pravcu psa, desnom rukom drži povodnik na 10—15 santimetara odstojanja od ogrlice, levom rukom pritiska slabinski deo životinje terajući je da sedne, i izgovara komandu ,,sedi". Istovremeno se povodnik povlači malo nagore i unazad, i pomaže se psu da sedne. Ako se pas suprotstavlja, treba ga pritiskom ruke držati u sedećem položaju. Svako pravilno izvrše­nje zapovesti treba nagraditi poslasticom i komandom „dobro". Ako pas pokuša da ustane, treba ponavljati komandu „sedi" i pritiskati slabinski deo rukom.
Komandu „sedi" treba izgovarati uvek pre nego što se ru­kom pritisnu slabine i povuče povodnik. Kada se to više puta po­novi, pas će naučiti da seda kad mu se izda zapovest.
Da bismo proverili da li se uslovni refleks na komandu ,,sedi' dobro razvio, treba samo izgovarati komandu, bez pritiska slabine rukom. Ako odgovor ne usledi, treba ponovo primeniti nepo­sredne nadražaje.
Kada se ovaj uslovni refleks dobro razvije dreser prelazi na usavršavanje navike — na obučavanje psa za nepokretnost. Te se radi ovako: pošto pas sedne, dreser, držeći jednom rukom kraj dugačkog povodnika, pazeći da ne povuče povodnik, polako odlazi u stranu, ponavljajući povišenim glasom komandu „sedi".
Dok se vežba ponavlja, dreser se udaljuje od psa na raz­ličite strane, na daljinu koju mu povodnik dopušta i komandom „sedi" sprečava psa da napusti svoje mesto.
U samom početku ne obraća se pažnja na pravilnost sede­nja psa i cilj je jedino da on ostane nepokretan; kasnije, sa razvitkom uslovnog refleksa, prelazi na ispravljanje nedostataka za vreme sedenja: pravilan položaj glave i slabina, itd . . .
Kada se dreser udaljuje od psa, koji sedi, treba da pazi da slučajno ne povuče povodnik jer će pas to shvatiti kao znak da može da napusti mesto. Zato je potrebno unapred razmrsiti po­vodnik i položiti ga na zemlju, a u ruci zadržati samo jedan nje­gov kraj.
Vreme ostajanja u nepokretnom položaju se postepeno uve­ćava — do pet minuta. Da bi se što bolje učvrstila ta navika, dreser se krije iza nekog zaklona. Ako pas postane nemiran i pokuša da ustane sa mesta, odmah se pretećim glasom izgovara komanda „sedi" a kada životinja ostaje na mestu, pohvaljuje se komandom „dobro" i daje joj se poslastica propraćena blagim milovanjem.
Razvijanje refleksa drugog reda — sedanje na pokret ruke — izvodi se na sledeći način: dreser se nalazi na udaljenosti od 4 do 5 metara od psa koji je u ležećem stavu; dreser izgovara komandu „sedi i istovremeno pruža desnu ruku napred, sa ša­kom okrenutom nadole. Čim pas sedne, ruka se spušta. Pokrete je potrebno izvoditi odsečno i jednoobrazno. Samo je u tim uslovima moguće od psa očekivati tačan i bezprekoran odgovor. Dobri rezultati se mogu postići samo upornim vežbanjem, stal­nim ponavljanjem, usklađivanjem pokreta i komande i nagrađi­vanjem kad se zadatak izvrši.
U slučaju da pas odbije da sedne na zapovest dat pokre­tom ruke treba ponoviti komandu, a ako i to ne pomogne treba koristiti neposredni nadražaj — pritisak rukom na slabinu.
Tokom dalje dresure potrebno je ovu naviku usavršiti, kako za vreme individualne, tako i za vreme grupne obuke. Obuka se vrši na mestima gde ima nadražaja a koji odvlače pažnju, u raz­ličito doba dana i u različitim vremenskim uslovima.
Usavršavanje navike sedenja se sastoji u tome da pas sed­ne kad god dreser to od njega zahteva, i to da sedne u pravil­nom položaju: da mu zadnji deo tela ne bude izbačen na stranu i da mu glava bude okrenuta prema dreseru.

DOZIVANJE PSA
(Osnovna komanda „dođi")
Cilj ove vežbe je da pas nauči da brzo priđe dreseru (vlas­niku) kad ga ovaj pozove, ma gde se nalazio.
Za razvijanje ove navike se najčešće koriste reakcija psa na hranu i njegova privrženost vlasniku. Momenat kad pas prilazi dreseru ne sme nikad da bude vezan za neku neprijatnost, jer će u protivnom pas početi da ispoljava strah i odbijati da pri­lazi. Komanda „dođi" se uvek izgovara prijatnim i tepajućim glasom. Kad pas priđe, dreser ga obavezno nagrađuje nekom poslasticom i milovanjem. Kad dreser izgovori komandu „dođi" povišenim tonom pas ili neće hteti da priđe ili će prići sa jasno ispoljenim strahom. To je rezultat pogrešne upotrebe intonacije i zvučnih signala. U vreme samog razvijanja uslovnog refleksa na komandu „dođi", pas ne srne da se kažnjava za neizvršenje zadataka.
Tehnika stvaranja ove navike sastoji se u sledećem: kada se pas u svoje „slobodno vreme" nalazi na izvesnoj udaljenosti, dreser će ga zovnuti po imenu, izgovoriti komandu „dođi" i po­kazati poslasticu u ruci.
Pošto pas čuje miran glas dresera i oseti prijatan miris hrane, on će rado prići čoveku. Za to ga treba nagraditi poslas­ticom i pomilovati.
U prvo vreme se pas doziva dok se nalazi blizu, a zatim se, što je navika jače razvijena, rastojanje uvećava — do dvadeset metara.
Ako komandu „dođi" pas izvršava bezvoljno, dreser mora malo da utiče na njega svojim postupcima. Na primer, da trči ispred njega, da se igra sa njim; na taj način se kod psa raz­vija živost, želja da priđe dreseru.
Kad pas priđe, dreser se udara levom šakom po butini i tera psa da sedne pored njegove leve noge.
Pošto pas počne da pravilno reaguje na komandu „dođi", vežba se postepeno proširuje: uvode se nadražaji koji odvlače pažnju, ali na koje pas ne srne da reaguje u prisustvu dresera. Kada pas stečenu naviku počne da izvršava bez pogovora, ski­da mu se povodnik i vežba se nastavlja bez povodnika.
Ako pas preterano reaguje na druge nadražaje treba ga trzajem povodnika i zvučnim signalom „dođi" privući nozi i dati mu poslasticu. Kasnije se komanda „dođi" vezuje za pokret ruke, koji dobija ono isto značenje koje ima zvučni signal. Leva ruka se pruža u visini ramena, pa se zatim spušta na butinu. Posle izvesnog vremena pas će prilaziti dreseru samo na taj pokret rukom.
Pokret i zvučni signal treba kombinovati i ceo postupak po­navljati više puta, na različitom odstojanju.
Navika da se prilazi dreseru može se početi razvijati od pr­vog dana obuke. Za to se koristi svaka pogodna prilika: na pri­mer, otvaranje vrata prostorije u kojoj se pas nalazi kad dreser dođe da bi mu dao hranu; tada se izgovara komanda „dođi".
Pas će obavezno prići da dobije hranu. Za taj momenat sva­kako treba vezati komandu ,,dođi".
Kasnije se ta navika upotpunjuje tokom rada u grupi.

NAVIKAVANJE PSA DA IDE PORED NOGE
(Osnovna komanda „pored")
U ovom slučaju cilj nam je da kod psa razvijemo naviku da na komandu „pored" zauzme mesto pored leve noge dresera. Treba ga naviknuti da na tom mestu bude kad god je sa čovekom, bez obzira da li tada miruje ili je u pokretu.
Navika hodanja pored dresera, je prvi uslov za razvijanje pokornosti kod psa. Zahtev da pas uvek bude na određenom me­stu, bez komande, je jako važan elemenat discipline u daljem sistemu obuke. Ni jednom se komandom ne koristimo tako često. Odnos čoveka i psa nameće stalno korišćenje komande „pored": za vreme obuke i razvijanja drugih navika, za vreme šetnji itd. . . Uslovni refleks na tu komandu treba metodično podržavati i učiti ga jednim od najbolje učvršćenih refleksa.
Naviku hodanja pored dresera treba početi razvijati pošto se pas navikne na ogrlicu i povodnik i na to da hrabro i slobodno trči i kada je vezan za povodnik.
Najbolje mesto za razvijanje ove navike jeste poljana, tj. sva mesta na otvorenom prostoru gde je delovanje drugih faktora svedeno na minimum. Uslovni nadražaj je u ovom slučaju koman­da „pored" a bezuslovni — trzaj povodnikom. Naviku treba razvijati na sledeći način:
Dreser drži psa na kratkom povodniku; leva ruka mu je ogrlici, a slobodni deo povodnika — drži u desnoj ruci.
Pas se nalazi pored dreserove leve noge. Povodnik treba držti slobodno, kako Bi pas — krećući se mogao da menja mesto: pored, iza ili sa strane dreserove noge.
Odabravši pravac, dreser sitnim koracima kreće napred, dozvoljavajući psu u početku da trči pored noge gde mu je volja. Stim, kada se pas bude našao ispred, dreser će pretećim glasom izgovoriti komandu „pored", i trzajem povodnika ga prinuditi da zauzme pravilan položaj pored noge. Ako pas zauzme pravilan položaj pored leve noge, dreser će ga levom rukom pomilovati i izgovoriti komandu „dobro" i „pored".
Ako je pas otišao previše u stranu, sleduje trzaj povodnikom i preteća komanda „pored". Kada pas zaostane, povdnik se trza u pravcu kretanja. Kada se radnja ponovi više puta za vreme šetnje uz komandu „pored" i trzaje povodnika, pas će steći naviku da se brzo vraća na mesto pored leve noge i to isto na komandu.
Da bi se proverilo do koje se mere razvio uslovni refleks na omandu „pored", postupa se na sledeći način: u momerrtu kad se pas istrčao ispred ili zaostao iza dresera, dreser, ne vukući povodnik, izgovara pretećim glasom komandu ,,pored". Ako se na tu komandu pas vrati na mesto pored leve noge može se smatrati da se uslovni refleks razvio. U protivnom, treba ponoviti ceo postupak, koristeći trzaj remenom i izgovaranjem komade „pored". Pas će dosta brzo uvideti da svako odstupanje od
noge dresera povlači za sobam osećaj bola, a da je hodanje pored noge dresera u potpunosti bezopasno.
Smatramo da je to najbolji način da se razvije ova navika samo se tako kod psa može razviti navika da pazi na pokrete dresera i da se na njih privikava.
U kasnijem radu se radnja „hodanje pored" postepeno kombinuje. U početku obuke se koriste samo pravolinijski i spori pokreti, a u daljoj se obuci pas obučava za zaokrete pod različitim uglovima i brzom hodu:
Držeći psa na remenu u položaju pored noge, dreser se znenada okreće na desno, izgovara komandu „pored" i vuče povodnik. Ponavljanjem ove radnje na levu i desnu stranu, kod psa se obrazuje uslovni refleks na pokrete dresera.
Tada za psa sam momenat pokreta postaje signal: on se žuri da se okrene kako bi izbegao neprijatan trzaj povodnika.
Za vreme okretanja na desno treba biti obazriv jer se psu lako može nagaziti na šapu, što je veoma nepoželjno. Pored toga pas ne sme da se odvaja od gospodara za vreme brzog hoda ili trka. Zvučnu komandu „pored" treba vezivati za pokret psa u trenutku kada se pas nalazi pored noge, dreser uz koman­du „pored" udara sebe levom šakom po butini. Čestim ponav­ljanjem, ovaj pokret postaje za psa znak koji je zamenio zvučnu komandu.
Kada je pas naučio da ide pored dresera na povodniku, onda se uči da ide pored, ali bez povodnika. To se radi poste­peno: za vreme šetnje, neprimetno se povodnik ispusti na zemlju na taj način pas odmah oseti punu slobodu kretanja. Ako pas istrči napred ili u stranu, ne treba povodnik uzimati u ruku dovoljno je samo nagaziti ga, što će ga naterati da se vrati na put.
Treba naglasiti na dreseri često veoma rano prelaze na razvijanje navike hodanja bez remena, odmah pošto je kod psa izgrađena veza između komande „pored" i odgovora. Međutim, iako je tada kod psa možda i izgrađen uslovni refleks, iako on možda ispunjava zahteve, ipak je neophodno produžiti obuku sa povodnikom, kako bi se postigao potpuni automatizam odgo­vora. Povodnik po pravilu pomaže da se navike izvršavaju bez pogovora.
Možemo zapitati da li za vreme obuke psa na povodniku tre­ba upotrebljavati šiljatu ogrlicu? — Naš odgovor je pozitivan jer takva ogrlica ne smeta, a najčešće ubrzava dresuru. Pas istr­čava napred, ne sluša komandu „pored"; tada ga dreser trzajem povodnika vraća nazad, a tada će šiljata ogrlica, sigurno imati bolji efekat.
Uspeh u radu sa psima u mnogome zavisi od razgovetnosti komande i pravilnog korišćenja intonacije. Ako preteča komanda „pored" bude prethodila svakom trzaju povodnika, a pohvala i milovanje usledili svaki put kad je pas na svome mestu, rezul­tati neće izostati. Psi neverovatno tačno reaguju na intonaciju glasa. Koristeći za svaku komandu pravilnu intonaciju, kroz izvesno vreme će se primetiti da je dovoljna samo komanda izgovo­rena pretećim glasom bez trzaja povodnika, pa da pas uradi ono što se od njega traži. Pas će još bolje izvršavati zapovest „po­red" ako svaki put kad zauzme pravilno mesto pored leve noge bude nagrađen mesom, komandom „dobro" i milovanjem. Ubu­duće će, zahvaljujući dresiranju metodom kontrasta, pas besprekorno izvršavati komandu „pored" i bez trzaja povodnika.

O NAČINU RADA I NAVIKAMA
Za obučavanje pasa se koristi određeni, u praksi proveren način rada. Način rada se može definisati kao sistem opho­đenja i tehnika delovanja na psa za vreme razvijanja navika bilo koje vrste.
Za razvijanje svake pojedine navike potrebno je primenjivati poseban način rada.
Na primer, da bismo psa naučili da na komandu sedne, po­stupamo na sledeći način: desnom rukom držimo povodnik i ne­posredno po izgovaranju komande ,,sedi" levom rukom pritiskamo slabine psa, terajući ga da sedne.
Tako postupajući dreser će kod psa razviti uslovni refleks na zvučni signal, odnosno na komandu ,,sedi". Ali nije to jedini način na koji se može razviti navika reagovanja na komandu „sedi". Postoji još jedna metoda: povodnik se nagazi nogom, a iznad glave psa drži se parče mesa; pas će svakako podići njušku nagore i biće prinuđen da sedne. Za trenutak kad pas seda reći ćemo komandu ,,sedi".
Za svaki poseban slučaj, u zavisnosti od uslova, koristi se : najracionalniji način rada; uvek je, nezavisno od posebnog cilja dresera, potrebno proučiti koja je najbolja i najracionalnija tehnikka za dresuru pojedinog psa.
Što je stvaralačka inicijativa dresera u pogledu tehnike rada veća, to će veći biti i postignuti uspeh.
Navika se definiše kao sposobnost psa da ispuni ono za što e bio treniran. Navika je rezultat primene određene tehnike rada.
Izgrađene navike se po svom karakteru dele na proste i slozene. U proste navike spadaju uslovni refleksi prvog i drugog reda, a u složene navike spadaju one, koje se sastoje od nekoliko - uslovnih refleksa. Na primer, izbor nekog predmeta na osnovu mirisa; na komandu dresera, pas mora da priđe predmetima, da među njima odabere potrebnu stvar, da je donese do drsera i sedne pored njega. U ovoj navici je jasno ocrtan ceo kompleks reakcija.

UTICAJ SPOLJAŠNJIH FAKTORA NA DRESURU
Dresura pasa se može obavljati na različitim mestima i u razIičito doba godine ili dana. Spoljašnji uslovi pod kojima se odvija obuka različito utiču na dresuru i njene rezultate.
Izvesni činioci sredine ubrzavaju stvaranje i učvršćivanje, dok ih drugi koče. Ako na mestu gde se odvija dresura ima mnogo stvari koje odvlače pažnju psa (faktori ometanja), obuka će biti otežana. Uslovni refleksi će pod uticajem jakih nadražaja koji odvlače pažnju psa biti blokirani i on će odbiti da se pokorava dreseru.
Nadražaji koji odvlače pažnju mogu biti spoljašnjeg ili utrašnjeg porekla, ali su i podjednako uticajni. Na primer, buka domaće životinje koje se nalaze u blizini mesta dresiranja, zdravlje psa koji se dresira — sve to odvlači njegovu pažnju. Stepen delovanja tih faktora zavisi od toga u kojoj su meri razvijeni uslovni refleksi.
Vrućina i hladnoća su jaki faktori ometanja jer deluju na fiziološko stanje, čime se smanjujestepen zainteresovanosti za obuku. Kad vlada velika vrućina, pas se brže zamara gubi radnu sposobnost.
Zbog toga je za vreme letnjih vrućina potrebno počinjati rano ujutro. U to vreme je porast temperature postepen i pas se lakše navikava na vrućinu. Niska zimska temperatura takođe negativno deluje na radnu sposobnost psa, koji vrlo teško podnosi hladnoću i često odbija da izvrši zapovest. Na dresiranje negativno utiču i faktori ometanja fiziološke prirode — zamor, glad, blizina kuje u vreme parenja, itd .. .
Vrlo je teško boriti se protiv ovih faktora pošto su oni fiziološkog karaktera. Njihov uticaj se može odstraniti samo izuzetno jakim nadražajima.
Dejstvo uslova spoljašnje sredine je naročito značajno u dresiranju pasa tragača: jak vetar može da oduva ostavljeni miris koji služi kao trag, ali ako duva u pravcu njuške psa, olakšava traganje. Vlažna i travnata zemlja duže zadržava ostavIjeni miris od suve i kamenite podloge, itd ... Prilikom dresure psa tragača potrebno je voditi računa o reljefu tla, o dobu godine, temperaturi vazduha i drugim prirodnim uslovima.
Prohladno vreme i svež atmosferski vazduh smatraju se najpogodnijim vremenskim uslovima za obuku pasa.
Da bi se u dresuri dobili što bolji rezultati, potrebno je često menjati mesto obuke — nova mesta doživljaji se uvećavaju.
U drugom delu obuke se razvijaju složenije navike pomoćnog karaktera, koje će kasnije služiti kao činilac povezivanja različitih specijalnih navika za neku od službi.
Za vreme trećeg, završnog, perioda, pas se priprema za strogo određenu namenu; na primer, za psa-čuvara, psa tra­gača, itd .. .
Ipak nemoguće je povući oštru granicu između pojedinih perioda, jer se za vreme cele obuke paralelno sa složenim navi­kama, usavršavaju i ponavljaju navike osnovnog kursa.
U praksi se pokazalo da uspeh dresiranja u mnogome zavisi od toga da li su rešeni sledeći problemi:
U praksi se pokazalo da uspeh dresiranja u mnogome zavisi od toga da li su rešeni sledeći problemi:
da li je obuka dobro organizovana i da li se ona u
praksi dobro primenjujepraksi dobro primenjuje;
da li dreser poznaje teoriju i ume li pravilno da analizira
svoje postupke i ponašanje psa;
da li dreser pravilno primenjuje tehniku obuke;
da li su dobro odabrani psi za specijalne vidove službe;
do koje su mere uslovi za dresuru pogodni;
Za vreme obuke uvek je potrebno držati se principa sistema­tičnosti i povezanosti. Ako se ne držimo principa povezanosti, uspeh će izostati. Dobro organizovan i povezan sistem omogućiće nam da bolje i pravilnije kod psa izgradimo potrebne navike, da te navike povežemo u jednu celinu. Novonastale navike je uvek potrebno povezivati sa ranijim navikama.

Komentara: 0 | Posaljite komentar

Pitanje kazne

Pitanje kazne

Subota, 30.04.2011 | 02:06 | Nikolina Bobić Komentara: 0

Kada se ustanovi zašto je pas agresivan,može se pokušati sa korekcijom ponašanja.Kažnjavanje je ponekad neophodno,ali samo ako je pravovremeno i opravdano – životinja mora znati zašto je kažnjena,a težina kazne treba da odgovara ozbiljnosti prestupa.Do pravde je moguće stići samo ukoliko se pas prekine u obavljanju neželjene aktivnosti i kazni odmah,odlučno,na licu mesta,kako bi razumeo našta se kazna odnosi. ... »


Obuka Nemackog Lovnog Terijera

Obuka Nemackog Lovnog Terijera

Subota, 30.04.2011 | 02:24 | Nikolina Bobić Komentara: 0

Već prvih dana nakon nabavke šteneta vidi se kakav će pas biti. Ali puno puta se štene ponasa sasvim drugačije nego što smo ga mi zapazili u njegovoj štenari. Ponašanje mladog psa u novoj sredini budućeg vlasnika varira od skičanja i zavlačenja po ćoškovima do veselosti i igre. ... »


Puzanje

Puzanje

Subota, 30.04.2011 | 02:28 | Nemanja Marjanović Komentara: 0

Uslovni nadražaj za razvijanje navike puzanja su komanda (zvučni signal) „puzi" i ponašanje samog dresera. ... »


Ostali članci u ovoj rubrici

Opšte, Odgoj pasa Četvrtak, 07.07.2011 | 08:12
Teranje polni ciklus (185276)

Razno, Imena pasa Petak, 13.05.2011 | 21:26
Imena pasa (146474)

Opšte, Razno Petak, 29.04.2011 | 20:09
Psi za početnike (101107)

Nega, Štene Utorak, 27.03.2012 | 10:50
Briga oko štenjenja (89424)

Obuka, Kućni psi Petak, 01.07.2011 | 09:05
Kako naučiti psa gde da vrši nuždu? (65349)

Opšte, Razno Nedelja, 29.05.2011 | 13:56
Azijat (60515)

Opšte, Razno Sreda, 27.07.2011 | 19:42
Jazavičari i sve o njima (59284)

FOTOGALERIJA


9 + 7 =