Pravilnik o lovačkim psima

Utorak, 17.04.2012 | 19:36 | „Službeni glasnik RS”, broj 80/11 od 28. oktobra 2011. god. | Komentara: 0


Na osnovu člana 74. stav 3. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10), Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, donosi PRAVILNIK O LOVAČKIM PSIMA (objavljen u „Službenom glasniku RS”, broj 80/11 od 28. oktobra 2011. god.)

Pravilnik o lovačkim psima

I  UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način obuke i korišćenja lovačkih pasa i izgled i sadržina identifikacionih kartica za lovačke pse.

Član 2.

Pojedini   izrazi   upotrebljeni   u  ovom   pravilniku  imaju   sledeće
značenje:

1) lovački psi su psi svih rasa koji se prema kriterijumima Kinološkog saveza Republike Srbije - članice Međunarodne kinološke federacije (Fédération Cynologique Internationale - F.C.I.) koriste u lovu i koji su na osnovu standarda ovih organizacija razvrstani u F.C.I. grupe rasnih pasa, i to:

 1. grupa III - terijeri,
 2. grupa IV - jazavičari,
 3. grupa VI - goniči, tragači po krvi i srodne rase,
 4. grupa VII - ptičari i,
 5. grupa VIII - retriveri, cunjavci i psi za vodu;

2) obuka lovačkih pasa je dresura (obučavanje) i ispit za korišćenje u lovu lovačkih pasa koji se obučavaju na teritoriji Republike Srbije, u skladu sa ovim pravilnikom i kriterijumima F.C.I. i Kinološkog saveza Republike Srbije;

3) Kinološki savez Republike Srbije (u daljem tekstu: KSS) je udruženje kinoloških društava sa teritorije Republike Srbije, odnosno organizacija koja se, između ostalog, bavi i zaštitom, uzgojem, unapređenjem i evidentiranjem čistokrvnih rasa lovačkih pasa, organizovanjem kinoloških manifestacija i ispita lovačkih pasa, kao i osposobljavanjem kinoloških kadrova svih profila (uzgajivači pasa, sudije, dreseri, vodiči pasa i drugo);

4) ograđeni teren za obuku lovačkih pasa je ograđeni deo lovišta određen lovnom osnovom za gazdovanje lovištem na kome se izvodi obuka lovačkih pasa, koji ne može biti manji od dva ni veći od pet hektara;

5) neograđeni/otvoreni teren za obuku lovačkih pasa je deo otvorenog lovišta, određen lovnom osnovom za gazdovanje lovištem i/ili godišnjim planom gazdovanja lovištem, u kome se nalazi određena vrsta divljači za čiji lov se u periodu od 1. jula tekuće godine do 15. maja naredne godine obučava odgovarajuća rasa lovačkih pasa, a koji ne može biti manji od 100 ha površine lovišta;

6) veštački rov za obuku pasa jamara je rov izgrađen na delu otvorenog/ograđenog lovišta koji je lovnom osnovom za gazdovanje lovištem određen za izvođenje obuke jamara (terijera i jazavičara) za lov divljači pod zemljom, bez kontakta sa divljači;

7) rodovnik (pedigre) je isprava kojom se dokazuje identitet lovačkog psa i vlasništvo nad njim;

8) knjižica lovačkog psa je isprava koju izdaje KSS svakom lovačkom psu i koja ga prati tokom života u svim aktivnostima u kojima učestvuje, uključujući i obuku;

9) potvrda o upotrebljivosti u lovu (sertifikat) je isprava koju izdaje KSS na osnovu svakog uspešno položenog ispita lovačkog psa (ispit urođenih osobina, ispit u radu i/ili ispit u radu na krvnom tragu) kojom se dokazuje da taj lovački pas može da se koristi u lovu;

10) identifikaciona kartica lovačkog psa je isprava koju na zahtev vlasnika lovačkog psa ili lica ovlašćenog od strane vlasnika lovačkog psa izdaje KSS na osnovu rodovnika i potvrde o upotrebljivosti u lovu;

11) kinološki sudija je lice koje ocenjuje lovačkog psa na ispitu za korišćenje u lovu;

12) dreser je lice koje je osposobljeno da vrši obučavanje lovačkog psa za određene radnje u lovu.

II  NAČIN OBUKE LOVAČKIH PASA

Član 3.

Obuka lovačkog psa vrši se tako da se pas odgovarajuće rase osposobi i usavrši za lov određene vrste divljači.

Član 4.

Dresura lovačkog psa vrši se tako da lovački pas, osim urođenih refleksnih reakcija, postepeno stekne i uslovne reflekse na određene nadražaje i uticaje (zvučne i vizuelne komande), odnosno da lovački pas stekne naviku da na komandu koju mu izda dreser mehanički izvede određenu radnju.

Član 5.

Lovački pas dresira se do navršenih devet meseci života u sobnim (kućnim) i/ili dvorišnim uslovima tako da nauči da izvršava osnovne radnje: dolazak na poziv; vođenje na povodcu; vođenje bez povodca; zvučne komande (glas ili zvižduk); vizuelne komande; navikavanje na pucanj; donošenje (aportiranje) i slično.

Lovački pas dresira se od navršenih četiri meseca života, u zavisnosti od rase, tako da se osposobi i usavrši za rad na zemlji (traženje, markiranje i mir na divljač, donošenje odstreljene divljači, traženje ranjene divljači i slično), rad u vodi i rad pod zemljom.

Član 6.

Dresura iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika vrši se za:

1) grupni lov na divlje svinje - na ograđenom terenu za obuku lovačkih pasa;

2) lov na sitnu divljač i krupne zveri - na neograđenom/otvorenom terenu za obuku lovačkih pasa;

3) lov divljači pod zemljom - u veštačkom rovu za obuku pasa jamara;

4) pronalaženje  ranjene  divljači  -  na  delu  lovišta  koji  je  određen lovnom osnovom za gazdovanje lovištem i/ili godišnjim planom gazdovanja lovištem.

Član 7.

Obuka lovačkog psa završava se polaganjem ispita za korišćenje u lovu lovačkog psa koji može biti ispit za utvrđivanje urođenih osobina lovačkog psa i/ili radni ispit lovačkog psa (u daljem tekstu: radni ispit) koji se polažu pred kinološkim sudijom.

Član 8.

Ispitom za utvrđivanje urođenih osobina proveravaju se nasledna svojstva, odnosno stepen radne sposobnosti na osnovu urođenih osobina lovačkog psa u zavisnosti od rase, a polaže ga lovački pas sa rodovnikom koji se dresira na način određen u članu 5. ovog pravilnika i to u periodu od navršenih devet meseci do navršenih 24 meseca života.

Ispit za utvrđivanje urođenih osobina organizuje se na delu otvorenog/ograđenog lovišta.

Lovački pas u toku dresure iz člana 5. stav 2. ovog pravilnika može da učestvuje u lovu do navršenih 24 meseca života bez položenog ispita za korišćenje u lovu.

Član 9.

Radnim ispitom proveravaju se sposobnost, obučenost i upotrebljivost lovačkog psa u lovu, a polaže se u zavisnosti od načina korišćenja lovačkog psa iz odgovarajuće F.C.I. grupe rasnih lovačkih pasa u lovu.

Radni ispit organizuje se na delu otvorenog/ograđenog lovišta u kome je dozvoljeno korišćenje odgovarajuće rase lovačkih pasa.

Član 10.

Radni ispit kojim se proverava upotrebljivost ptičara u lovu organizuje se u otvorenom lovištu u kome, osim sitne divljači, može da se nalazi i krupna divljač, pri čemu obučavani ptičar prilikom polaganja radnog ispita ne sme da uznemiri, a naročito ne sme da goni krupne divlje preživare.

Radni ispit kojim se proverava upotrebljivost lovačkog psa u lovu na divlje svinje, krupne zveri (vuk, šakal, lisica i druge lovostajem zaštićene vrste zveri) i zeca, organizuje se u otvorenom lovištu u kome se nalazi krupna divljač, pri čemu obučavani lovački pas prilikom polaganja radnog ispita ne sme da uznemiri, a naročito ne sme da goni krupne divlje preživare.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, radni ispit kojim se proverava upotrebljivost goniča i jamara u lovu na divlje svinje može da se organizuje i u ograđenom terenu za obuku lovačkih pasa u kome se isključivo nalaze divlje svinje.

Radni ispit kojim se proverava upotrebljivost jamara u lovu (pod zemljom i nad zemljom) organizuje se u delu otvorenog/ograđenog lovišta sa veštačkim rovom za obuku pasa jamara, pri čemu obučavani jamar prilikom polaganja radnog ispita ne sme da ostvari direktan kontakt sa divljači.

Radni ispit kojim se proverava upotrebljivost lovačkog psa za rad na krvnom tragu divljači (veštačkom ili prirodnom) starom najmanje 12 sati i dugom najmanje 600 m organizuje se u delu otvorenog/ograđenog lovišta, pri čemu obučavani lovački pas prilikom polaganja radnog ispita na krvnom tragu ne sme da uznemiri, a naročito ne sme da goni krupnu divljač.

Član 11.

Lovački pas koji polaže ispit za utvrđivanje urođenih osobina, odnosno radni ispit dobija ocenu o upotrebljivosti u lovu, koju kinološki sudija upisuje u knjižicu lovačkog psa.

Na osnovu uspešno položenog ispita iz stava 1. ovog člana izdaje se potvrda o upotrebljivosti u lovu (u daljem tekstu: potvrda) koja sadrži: broj potvrde; naziv rase, ime, datum štenjenja, pol, razred kome pripada, broj rodovne knjige, tetovir broj i/ili broj mikročipa lovačkog psa; podatke o vlasniku lovačkog psa (ime i prezime, JMBG, adresa i prebivalište); vrstu položenog ispita za koji se izdaje potvrda; datum i mesto polaganja ispita; ocenu kojom je lovački pas ocenjen na ispitu; broj knjižice lovačkog psa; potpis i pečat ovlašćenog lica KSS.

III   NAČIN KORIŠĆENJA LOVAČKIH PASA

Član 12.

Ptičari, cunjavci, retriveri, terijeri i jazavičari koriste se za lov sitne pernate divljači, a za lov zeca pored navedenih rasa lovačkih pasa i goniči.

Goniči, terijeri, jazavičari, ptičari i cunjavci koriste se za lov divljih svinja i krupnih zveri.

Terijeri i jazavičari koriste se za lov jamarenjem.

Za  lov  mogu  da  se  koriste  i  druge  rase  lovačkih  pasa  priznate  od
F.C.I. ili KSS.

Član 13.

Lovački pas koji ima položen ispit u radu na krvnom tragu koristi se za prepoznavanje i praćenje krvnog traga krupne divljači ili krupne zveri ranjene u pojedinačnom lovu, odnosno za prepoznavanje i praćenje krvnog traga divlje svinje ili krupne zveri ranjene u grupnom lovu (u daljem tekstu: tragač po krvnom tragu).

Član 14.

U grupnom lovu koristi se najmanje jedan lovački pas odgovarajuće rase na grupu do deset lovaca.

U lovu sokolarenjem koristi se najmanje jedan pas ptičar na jednog lovca - sokolara.

Član 15.

Stručni pratilac/pratilac/vođa grupe prati korišćenje lovačkog psa u lovu i otkazuje, odnosno prekida lov ako se lovački pas neuobičajeno ponaša.

Član 16.

Lovački pas koristi se u lovu u periodu od svitanja (izlazak sunca) do sumraka (zalazak sunca), osim tragača po krvnom tragu koji može da se koristi i noću.

Član 17.

Lovački pas koristi se u toku trajanja lovne sezone u skladu sa propisom kojim se uređuje trajanje lovne sezone na lovostajem zaštićene vrste divljači.

IV  IZGLED I SADRŽINA IDENTIFIKACIONIH KARTICA ZA LOVAČKE PSE

Član 18.

Identifikaciona kartica lovačkog psa izrađuje se od tvrde hartije pravougaonog oblika, dimenzija 54 h 86,6 mm sa dominantnim zelenim tonovima, na Obrascu - Identifikaciona kartica lovačkog psa, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Na prednjoj strani identifikacione kartice lovačkog psa navode se podaci iz člana 19. tač. 1) - 5) ovog pravilnika, a na poleđini podaci iz člana 19. tač. 6) - 10) ovog pravilnika.

Član 19.

Identifikaciona kartica lovačkog psa sadrži:

 1. logotip KSS;
 2. registracioni broj identifikacione kartice lovačkog psa;
 3. naziv: „IDENTIFIKACIONA KARTICA LOVAČKOG PSA”;
 4. ime lovačkog psa;
 5. naziv rase lovačkog psa;
 6. datum štenjenja lovačkog psa;
 7. pol lovačkog psa;
 8. broj mikročipa lovačkog psa;
 9. broj potvrde;
 10. broj rodovnika;
 11. mesto pečata i potpis ovlašćenog lica KSS.

V  PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 20.

Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima pod kojima lovac turista može loviti i izvoditi obuku lovačkih pasa u lovištima na teritoriji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 35/94).

Član 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. aprila 2012. godine.

                                                                                          MINISTAR

Dušan Petrović

23. septembar 2011. godine

Komentara: 0 | Posaljite komentar

Istorijat Nemačkog lovačkog terijera

Istorijat Nemačkog lovačkog terijera

Nedelja, 01.05.2011 | 11:27 | Jovica Vidović Komentara: 0

Veoma je teško tačno odrediti početak rase našeg terijera. Prvi izveštaji o nemačkom lovačkom terijeru potiču iz 14. veka, tačnije 1485. godine, gde se pominju mali psi koji služe za lov na divlje životinje pod zemljom. ... »


Burgoški jarebicar

Burgoški jarebicar

Subota, 07.05.2011 | 22:51 | Jovica Vidovic Komentara: 0

Uprkos svom drevnom poreklu i svestranoj upotrebljivosti u lovu, burgoški jarebičar u današnje vreme nije naročito rasprostranjen na Iberijskom poluostrvu ... »


Nemački lovački terijer

Nemački lovački terijer

Nedelja, 08.05.2011 | 09:42 | fci Komentara: 0

Poreklo: Nemačka Upotreba: Svestrano upotrebljiv lovački pas Klasifikacija: Grupa 3 Terijer, sekcija 1.Terijer sa visokim tragačkim sposobnostima, podleže radnom ispitu ... »


Ostali članci u ovoj rubrici

Opšte, Odgoj pasa Četvrtak, 07.07.2011 | 08:12
Teranje polni ciklus (187116)

Razno, Imena pasa Petak, 13.05.2011 | 21:26
Imena pasa (149222)

Opšte, Razno Petak, 29.04.2011 | 20:09
Psi za početnike (102368)

Nega, Štene Utorak, 27.03.2012 | 10:50
Briga oko štenjenja (94161)

Obuka, Kućni psi Petak, 01.07.2011 | 09:05
Kako naučiti psa gde da vrši nuždu? (66194)

Opšte, Razno Nedelja, 29.05.2011 | 13:56
Azijat (62324)

Opšte, Razno Sreda, 27.07.2011 | 19:42
Jazavičari i sve o njima (62211)

FOTOGALERIJA


7 + 8 =