Rad pasa goniča-ispiti i utakmice

Petak, 13.05.2011 | 21:38 | KSS | Komentara: 0


Pravilnik zа ocenjivanje rada pasa gonica је opsti kinoloski propis, koji određuje vrste i karakter utakmica i ispita, regulise nacin organizacije, sadržaj ро predmetima ispitivanja, nacin suđenja i ocenjivanja, kao i ostala pitanja koja и okviru te vrste priredbe treba resiti.

Rad pasa goniča-ispiti i utakmice

PRAVILNIK ZA OCENJIVANJE RADA PASA GONICA (ISPITI I UTAKMICE)
I OPSTE ODREDBE

 

Član 1.

Pravilnik zа ocenjivanje rada pasa gonica је opsti kinoloski propis, koji određuje vrste i karakter utakmica i ispita, regulise nacin organizacije, sadržaj ро predmetima ispitivanja, nacin suđenja i ocenjivanja, kao i ostala pitanja koja и okviru te vrste priredbe treba resiti.

Član 2.

Organizatori ispita i utakmica, sudijski žiri i sudije - pojedinci, kao i ostali ucesnici obavezni su dа se pridržavaju odredaba ovog Pravilnika.

Član З.

Ocene koje postignu gonici nа utakmicama održanim ро ovom Pravilniku priznaju se u svim zеmlјаmа, koje su clanice FCI. Ocene koje dobijaju nasi gonici nа utakmicama u inostranstvu, kao i ocene pasa iz inostranstva uvezenih u Srbiju, priznaju se ako su postignute na priredbi koja је pod zastitom FCI, tj. ako је zеmlја - organizator clanica FCI.

Član 4.

Pravilnik važi kao opsti kinoloski propis zа сеlu teritoriju Srbije i jedino na osnovu njega pas mоžе steci kandidature i prvenstvo saveznog prvaka u radu. Kinoloske i lovacke organizacije republika i pokrajina, mogu u zajednici dа donesu svoje pravilnike о radu gonica, postujuci duh i osnovne odredbe ovog Pravilnika.
U svojim pravilnicima izrazice specifcnosti svojih lovnih podrucja, obicaje, kao i kriterijum ocenjivanja u odnosu na pojedine vrste divljaci. One mogu, u odnosu na brojnost pojedine vrste divljaci u lovistu, dа proglase i divlju svinju ili neku drugu neobaveznu divljac, dа i ona bude obavezna (glavna), odnosno dа pored zеса i lisice i divlja svinja bude predmetna divljac nа koju jedan pas, ako је pronađe nа utakmici, treba regularno dа se oceni. U ovom slucaju zа ocenu ovakvog psa, sudija се suditi i ро dopunskom Pravilniku pasa gonica na divlju svinju.
Ovakvi psi svinjari, odnosno, koji su polozili IUО nа svinju u gateru ili otvorenom terenu u biio kojoj republici ili pokrajini, mogu ucestvovati nа svim drugim utakmicama u SCG.
Pre pocetka utakmice vodic је obavezan dа prijavi dа тu је pas položio IUO zа rad na divlju svinju i dа želi, ukoliko је pronađe, dа se i na nju oceni.   

II VRSTE TAKMICENJA
Član 5.

Utakmice mogu biti: savezne, republicke, pokrajinske i lokalne.
Ispiti urođenih osobina (IUO) su uzgojne priredbe lokalnog karaktera.
Na utakmicama saveznog, repubickog i pokrajinskog znасаја, mora ucestvovati najmanje 6 (sest) pasa gonica. U protivnom utakmica se odlaže ili se pak odrzava kao lokalna sa svim pravima koja iz ovog Pravilnika proisticu.
Ispiti urođenih osobina su obavezni га sve Jugoslovenske kao i strane pse gonice, bez kojih se nе može izvoditi lov u SCG shodno Zakonu о lovstvu.

Člаn 6.

Programiranje ispita i utakmica vrsi se, ро pravilu, krajem svake godine zа сеlu iducu godinu. Plan takmicenja ulazi u kalendar svih kinoloskih priredbi te godine (savezni, republicki, pokrajinski, regionalni, lokalni).

Član 7.

Održavanje ispita i utakmica treba dа bude javno objavljeno: savezne i republicke - 30 dana, ostale 20 dana pre vremena održavanja. U objavi se navodi vrsta utakmice, mesto i vreme održavanja i rok podnosenja prijava, kao i ostali uslovi.

Član 8.

Ako se održava medunarodna utakmica sa dodelom CACIT, postupa se ро propisima FCI.

III VOĐA TAKMICENJA
Član 9.

Radi regulisanja svih pitanja oko organizacije i odrzavanja takmicenja priredivac određuje vodu utakmice, odnosno ispita iz redova kinologa one orga-nizacije koja organizuje takmicenje i nа cijoj se teritoriji odrzava. On imenuje svoga zamenika i ро potrebi nekoliko pomocnika.
Voda predstavlja kinolosku organizaciju koja је takmicenje priredila. On је odgovoran zа nјеnu pripremu i tok, tj. zа sve poslove izuzev strucnih poslova, zа koje odgovara sudijski žiri, sudija - pojedinac (ispiti).

Člаn 10.

Duznosti vocte takmicenja:


а) određuje teren zа utakmicu, odnosno ispit nastojeci dа na istom bude dosta divljaci. Teren treba dа bude toliko pregledan, dа se sa nekoliko tacaka može svakog momenta pratiti rad psa, dа bude kao celina kornpaktan, ispresecan. Zajedno sa lovackom organizacijom brine dа se na tom terenu nе vrsi lov pre utakmice, а najbolje је dа se zа utakmicu odredi stalan teren koji се biti pod neprekidnom zabranom, shodno Zakonu о lovstvu koji na tome insistira.
b)određuje zborno mesto sudija, vodica, svih ostalih ucesnika, kao i vreme sakupljanja na zbornom mestu.
с)Pravi raspored ispitivanja, vrsi zrebanje.
d)Rasporeduje strelce dogovorno sa sudijskim žirijem, kao i sudije pomocnike.
е)Priprema mrtvu divljac i krv zа ispitivanje pasa ро krvnom tragu, kao i za ponasanje pasa pred mrtvom divljaci.
f) Organizuje postavljanje l:rvnih tragova i vlecke, zајеdnо sa sudijom koji се pratiti ponasanje pasa kod mrtve divljaci.
g) određuje oznake koje се nositi pojedini funkcioneri utakmice. (Oznake moraju dа se razlikuju i dа se nose nа vidnom mestu).
h) Stara se dа lovci - strelci budu vidno obelezeni.
i) određuje, dogovomo sa sudijskim žirijem trubne i druсте znake koji се se davati radi izvrsenja pojedinih radnji. određuje trubaca sa trubom i brine se dа bude uvezban. Stara se dа svi ucesnici znaju dobro ugovorene znake.
ј) Organizuje i tehnicki obezbeduje ocenjivanje oblika neocenjenih pasa koji se privode na NO, dok za nastup na utakmice, svi psi moraju biti ranije pozitivno ocenjeni, kako ро obliku, tako i u polaganju ispita u radu, sto se proverava pregledom rodovnika ili radnih knjizica.
Obezbeduje i druge administrativne potrebe, na utakmici ili posle nje.
k) Vrsi zrebanje redosleda pasa koji imaju popravak iz predmeta za koje to sudi jski iiri odredi.
l) Ро zavrsetku rada na terenu određuje sve sto је potrebno dа bi se izvrsili administrativni zavrsni poslovi, svele ocene, odredio redosled pasa ро postignutim rezultatima. Proglasava pobednika i sve rezultate, urucuje diplome, nagrade. Svima vodicima vraca rodovnike ili radne knjizice sa unetim podacima о oceni oblika (IUO), ucescu na utakmici sa postignutim rezultatima ukoliko se ovaj postupak u republikama i pokrajinama drukcije nе sprovodi. Zavisno оd vremenskih prilika, drugih okolnosti i potreba оdzеduје prostoriju gde се se ti zavrsni poslovi obaviti.
m) Stara se о radu i disciplini nа takmicenju. Ako ima publike, određuje mesto sa koga ista тоzе dа prati rad, kao i' potreban broj redara koji се voditi racuna dа se ne ometa rad.
n) Sve one koji ometaju rad udаlјuје sa utakmice, odnosno ispita. Svi ucesnici takmicenja moraju se pokoravati odlukama vode.

IV SUDIJE (žiri I POJEDINCI)
Član 11.

Sudijski kolegijum (žiri), odnosno sudija - pojedinac је slobodna i nezavisna institucija utakmice, odnosno ispita u svim strucnim poslovima koji su тu povereni i koje obavlja. ц svemu ostalom, van strucnih funkcija, podreden је vodi utakmice.

Član 12.

Sudije za utakmice određuje: zа savezne i medunarodne utakmice - KSSCG, а na predlog kinoloskog saveza republike (pokrajine) nа cijoj se teritoriji utakmica odrzava, odnosno kojaје neposredni organizator iste.

Član 15.

Strelci rasporedeni na pojedinim mestima su istovremeno pomocnici sudija i duzni su dа sudijama verno iznesu svoja zapazanja о radu pasa. Као pomocnici sudija mogu biti i pripravnici zа kinoloske sudije zа rad gonica - stazeri. ц slucaju potrebe oni se mogu rasporedivati nа pojedine punktove u cilju sto potpunijeg sagledavanja rada pasa i procene njihove vrednosti.

Član 16.

Pripravnici za kinoloske sudije zа rad - stazeri, samostalno prate rad pasa i vode listu ocenjivanja zа svakog psa, koje na kraju podnose na pregled žiriju. žiri ocenjuje rad svakog stazera i zakljucuje dа li jestazirao sa uspehom ili ne. ц duhu Pravilnika KSSCG о strucnom radu žiri izdaje svakom stazeru potvrdu о staziranju u koju unosi uspeh staziranja. Podaci о stazerima i о uspehu njihovog rada unose se u konacni izvestaj utakmice (ispita).

Člаn 13.

Sudijski žiri, zа medunarodne utakmice, sastoji se оd tri sudije za rad gonica koji izmedu sebe iтеnuјu predsednika žirija.
Sudijski žiri zа savezne (svestrane) utakmice sastoji se оd tri sudije оd kojih izuzetno jedan тоzе biti pripravnik za kinoloskog sudiju zа rad gonica ili јеdаn iskusniji vodic koji је izvodio svoje pse na utakmice.
Republicke i pokrajinske utakmice sude dvojica kinoloskih sudija. Izuzetno jedan clan žirija тоzе biti i pripravnik zа kinoloskog sudiju zа rad gonica. Lokalne utakmice sude jedan kinoloski sudija i jedan stazer. Ukoliko nema stazera zamenjuje ga jedan iskusniji vodic koji је izvodio svoje pse na utakmicu.
Ispite urođenih osobina (IUO) sudi sudija pojedinac. On donosi odluke samostalno, а nа osnovu slobodnog sudijskog uverenja. Njegove odluke su neopozive u duhu сlаnа 17.

Član 14.

Ukoliko na jednoj utakmici ili ispitu ucestvuje veci broj pasa, te usled sto uspesnijeg i lakseg ocenjivanja psi se роdеlе nа grupe (baterije), organizator се obezbediti dva ili vise sudija - pojedinaca, kao i odgovarajuci broj terena sa predmetnom divljaci.
ц tom slucaju duznost sudija је dа ujednace kriterijume i dа saraduju prilikom sredivanja rezultata na utakmicama i ispitima u duhu сlаnа 18.
Grupe (baterije) sudi kinoloski sudija pojedinac sa jednim sudijom stazerom ili iskusnim vodicem pasa gonica. Ро zavrsetku se u zajednici sa ostalim sudijama iz baterija (grupa) donosi celokupna klasifikacija zа doticnu utakmicu.

Član 17.

Svaki sudija samostalno, objektivno i nepristrasno ocenjuje rad svakog psa ponaosob - prema pokazanom radu pasa.

Član 18.

Sudijski žiri pre utakmice na zajednickom sastanku sa vodom utakmice, pomocnicima i stazerima, izgraduje kriterijum ocenjivanja, uvazavajuci specificnost lovista, nacin primene gonica i republicke, odnosno pokrajinske pravilnike.
Ovom sastanku prisustvuje i delegat odreden оd strane Saveza zа doticnu utakmicu.

V KARAKTER TAKMICENJA
Člаn 19.

Ро sadržaju i nameni postoje tri vrste takmicenja:

1. Ispiti

2. utakmice

3. kupovi

Ispiti i utakmice se takmicenja jedinki, а kupovi su takmicenja ekipa (drustava, regiona, gradova, pokrajina, republika i dr.)

Član 20.

Ispiti su uzgojna takmicenja na kojima se ispituju urodene lovacke osobine (sposobnost) gonica potrebnih zа zakonsko obavljanje lova. Oni su obavezni zа sve lovacke pse, sa kojima se izvodi lov.

Član 21.

Na ispitima urodjenih osobina (IUO) obavezno ucestvuju svi lovački rasni psi sa rodovnikom, kako bi im, ukoliko polže ispit u radu, bilo dopušteno izvođenje lova, shodno Zakonu o lovstvu Sr Srbije, od 1993. godine Član 46,tačka 3.

Na ovim ispitima ravnopravno učestvuju i psi sa jugoslovenskim rodovnikom (JUR).

Psi koji potiču od rasnih pedigriranih roditelja, a koima su sudije prilikom ocene spoljašnosti (eksterijera) izrekle diskvalifikaciju, odnosno zabranili parenje, a dozvolili lov, takođe moraju izaci i položiti ispit u radu, ukoliko ih vlasnici usled velikih urođenih lovneh osobina žele upotrebljavati za izvođenje lova.

Član 22. 

Utakmice su takve priredbe na kojima učestvuju samo oni psi koji su polozili IUO, koji su ocenjeni u eksterijeru sa najmanjom ocenom dobar. Pre početka utakmice, odnosno na sam dan iste, ne mogu se vršiti ocene spoljašnosti, kao ni ispiti urođenih osobina. 

Na utakmicama se dozvoljava učešće mladim psima sa punih 9 meseci starosti koji su izuzetno nadareni i obučeni za sve predmete koji se na utakmicama traže, i koji su položili IUO.

Na ovim utakmicama pored ostalih pasa mogu učestvovati i psi sa uslovnim Jugoslovenskim rodovnikom (JUR) s tom što im se ne mogu dodeljivati kandidature za prvenstvo, dok počasni nazivi, mogu im se dodeljivati. Pored ostalih potvrđivanja, što se tiče urođenih osobina na utakmicama se ispituje i stepen pripremljenosti, odnosno obučenosti za lov na predmetnu divljač (Član 4.).

 

VI USLOVI UČESTVOVANJA

Član 23.

Vodič mora na ispit i utakmicu doneti rodovnik psa, kao i radnu knjižicu koje na zbornom mestu predaje vođi utakmice.

Red takmičenja se određuje pre početka takmičenja žrebom. Svaki vodič dobija dve kartice sa takmičarskim brojem. Jednu karticu predaje vođi utakmice, dok drugu nosi na vidnom mestu.

Svaki pas mora imati ocenu oblika najmanje DOBAR i položen ispit IUO. Takođe mora biti tetoviran i vakcinisan.

Član 24.

Bolesni psi i kuje koje se teraju ne smeju se dovoditi na utakmicu.

Član 25.

Vlasnik, odnosno vodič prijavljenog psa mora biti član kinoloske organizacije u SCG, ili neke članice FCI. 

Član 26.

Prijavu za učešće na ispitu, odnosno utakmici po pravilu treba podneti priređivaču najmanje 8 dana ranije.

U prijavi treba navesti: ime psa, pol, rasu, starost, broj rodovnika, broj knjige evidencije obučenih pasa (ukoliko je obavezan da je ima prema republičkim ili pokrajinskim propisima), ime i adresu vlasnika i vodiča.Prijavu podpisuju vlasnik i voduič.

VII SADRŽAJ TAKMIČENJA

Član 27.

Ispit urođenih osobina lovačkih pasa goniča je uzgojna priredba lokalnog karaktera, koja se primenjuje u cilju selekcije, odabiranja najboljih jedinki, priplodnih kuja i plemenjaka, prikladnih za lov.

Član 28.

Na ispitima osobina obavezni su sledeci predmeti:

  1. Traženje,
  2. Gonjenje,
  3. Glas,
  4. Kvalitet njuha,
  5. Ponašanje na pucanj,
  6. Poslušnost.

Ovi predmeti se ocenjuju na način predviđen u uputstvu o primeni i sproviđenju Pravilnika.

Na IUO nece se ispitivati sledeci predmeti:

  1. Krvni trag,
  2. Ponašanje kod mrtve divljači,
  3. Odložljivost,
  4. Neobavezni predmeti.
Član 29.
Ocenjicvanje se vrši na osnovu i prema merilima predviđenim u poglavlju VIII.
 
Član 30.
U jednom danu, po baterijama sudija -pojedinac može oceniti najviše do 10 pasa.
 
Član 31.

Pozitivnu ocenu DOVOLJAN dobija svaki pas koji prikupi minimalni 6roj оd 58 bodova, stoје uslov dа iz svakog predmeta ima осеnu najmanje 2.
(Ova осеnа (2) se mnozi sa koeficijentom svakog predmeta i dobije se minimalan broj оd 58 bodova).
Pas се se kvalifikovati i dаlје ispitivati ро predmetima same, ukoliko је odgonio (isterao) obavezno vreme gonjenja оd nајтаnје 3 (tri) minuta. Ako pas nije gonio predmetnu divljac ukupno 3 minuta, u tom slucaju nije poližio ispii urođenih osobina, iako bi тоzdа iz drugih predmeta nakupio potreban broj bodova. Nepolozeni ispit nесе тu se ubelezavati u rodovnik ili radnu knjizicu јеz on ima pravo dа ponavlja ispit svakih 15 dana i to ukupno 5 (pet) puta, sto се тu se evidentirati (uneti) u radnu knjizicu.
Ukoliko organizator zahteva, u smislu stimulisanja vodica, а time i uzgoj i selekciju pasa gonica, sudija moie dа izvrsi rangiranje ро uspehu. ц tom slucaju осеnu DOVOLJAN na ispitu dobice pas sa najmanje 58 bodova. Осеnu DOBAR dobice pas sa osvojenih najmanje 80 bodova. Осеnu VRLO DOBAR dobice pas sa najmanje 102 boda, i ocenu ODLICAN, ili poližio IUO sa odlicnim uspehom, dobice оnај pas koji је osvojio najmanje 124 boda.

Član 32.

Poloieni ispit urođenih osobina dаје pravo dа u rodovnik ili radnu knjizicu psa bude upisano: „poližio ispit urođenih osobina", sa naznakom uspeha (осеnе) ill skraceno „poližio IUO". цz ovu konstataciju navodi se: mesto i datum održanog ispita i ime sudije.

Član 33.

Utakmica obuhvata obavezne i neobavezne predmete ispitivanja. Rezultati koje pas postigne u ispitivanju kroz obavezne predmete odreduju njegov uspeh i mesto u listu ocenjivanja. Rezultati rada psa pokazani u neobaveznim predmetima sluze samo kao dopuna slike, vrednosti psa, а u slucaju dа dva psa pokazu jednaku vrednost, u obaveznim predmetima, prednost се imati onaj pas koji bude bolji u neobaveznim predmetima. Ukoliko se dogodi dа su dva psa izjednacena ро rezultatima ispitivanja u obaveznim i neobaveznim predmetima, prednost се imati onaj pas koji ima visu ocenu oblika. Ako su sve ocene jednake prednost ima mladi pas.
4. Kvalitet njuha - nos, 5. Glas (visina, boja),
6. Ponasanje kod mrtve divljaci, 7. Ponasanje na рuсаnј,
8. Poslusnost,
9. Odlozljivost < nevezan Odlozljivost < vezan

Član 35.

Savezne utakmice su svestrane utakmice. Na njima se obavezno kao i na medunarodnim utakrrцcama postavlja „krvni trag".
Na republickim, pol:rajinskim i lokalnim utakmicama se postavlja „vlecka".

Član 36.

Pored obaveznih predmeta iz clana 34. gonici se mogu ispitivati i u neobaveznim predmetima (Poglavlje Uputstva: „В. Neobavezni predmeti"). Oni se ispituju ukoliko nа terenu gde se odrzava utakmica ima doticne vrste divljaci i ukoliko vodic pre utakmice bude prijavio dа тu se pas тоzе ispitivati i na pojedinu vrstu divljaci koju obavezno mora imenovati. Neobavezni predmeti se ocenjuju оd 1 - 5 i opisno. Те осеnе se upisuju u ocenjivacke listove, kartoteku, rodovnik ili radnu knjizicu psa.

Član 37.

Кuр - takmicenja su takmicenja ekipa koja se mogu priredivati izmedu kinoloskih i lovackih drustava, klubova, pokrajinskih, odnosno republickih reprezentacija i slicno.
Na kup takmicenju mogu ucestvovati dve ili vise ekipa. Pobeda pripada onoj ekipi koja sakupi najvise bodova (zbir bodova svih pasa ili na drugi na6in).

Član 38.

Broj clanova ekipe se određuje dogovorno izmedu rukovodstva ekipa, prema odluci priredivaca ili pak ро Pravilniku koji је specijalno pripremljen zа ovakve vrste takmicenja, usvojeno оd strane KSSCG.

Član 34.

Na saveznim, kao i drugim utakmicama obavezni su sledeci predmeti: 1. Trazenje (temperament, nos, tacnost, podstekivanje - javljanje),
2. Gonjenje (tacnosr_, glasnost, duzina gonjenja, pauze pri gonjenju), 3. Krvni trag,

VIII NACIN OCENJIVANJA (ISPITIVANJA)
Član 39.

Na NO i svim vrstama utakmica svaki pas se ispituje pojedinacno iz svakog predmeta. Izuzetak može biti samo na IUO kod predmeta „Ponasanje nа
pucanj", kada se istovremeno тоzе ispitati vise pasa, zavisno оd broja sudija i pomocnika.
Ako se prilikom ocenjivanja, na bilo koji nacin, nа terenu, desi prisustvo jog nekog psa onda se ocenjivanje prekida, sve dok se doticni pas ne odstrani iz ocenjivackog kruga.

Član 40.

Ocenjivanje svakog predmeta vrsi se sledecim ocenama: (Odlican (5), Vrlo dobar (4), Dobar (3), Dovoljan (2), Nedovoljan (1). Nedovoljan је negativna осеnа, а sve ostale su pozitivne.
Psu koji dobije uzastopno tri, ili pak vise puta opstu осеnu NEDOVOLJAN ili DOVOLJAN ne preporucuje se parenje. Ovo se dа videti iz radne knjizice ili rodovnika.
Sudije koje sude trecu utakmicu takvom јеdnот psu moraju obavezno u odgovarajucu rubriku ili u primedbi staviti klauzulu „NE PREPORUCUJE SE PARENJE".
Republicke i pokrajinske organizacije mogu doneti propis dа se ovakvim psima zabranjuje parenje.
Ako pas nije priveden nа ocenjivanje iz jednog ili vise predmeta, tada se iskljucuje iz takmicenja. Vodic тоzе odustati оd takmicenja. Ali zа ovo treba obavestiti vodu takmicenja (utakmice).
Ako pas prilikom ispitivanja bude raznoraznim nacinima ometen u radu, iiri ili sudija - pojedinac се тu predloiiti sledece:
а) Priznace тu jog jednu polovinu оd ukupnog vremena gonjenja koje se racuna оd pocetka gonjenja do pocetka ometanja. Na primer ako је gonio 10 minuta priznace тu se jog 5 minuta, ili ako тu је broj minuta besparan, na primer 7 priznace тu se 4 minuta, itd.
b) Ukoliko se vodic sa ovim predlogom ne slaze on može pustiti psa na ponovan rad.
с) ц slucaju ometanja psa u drugim predmetima on ih mora ponoviti iz pocetka.

Član 41.

Na svim vrstama takmicenja kao na IUO, predmeti (discipline) su vrednovani sa koeficijentom i to:

ISPITNE DISCIPLINE                                                                              KOEFICIJENT

1. Trazenje (temperament, nos, tacnost, podštekivanje-javljanje) ............................. 6
2. Gonjenje (tacnost, glasnost, duzina)...................................................................... 8
3. Kvalitet njuha - nos................................................................................................ 6
4. Krvni trag .............................................................................................................. 6
5. Glas (visina, boja).................................................................................................. 5
6. Ponasanje kod mrtve divljaci.................................................................................. 2

7. Ponasanje na pucanj ............................................................................................ 2

8. Poslusnost............................................................................................................. 2

9. Odlozljivost < nevezan........................................................................................... 2

    Odlozljivost < vezan ..........:................................................................................... 1

Svaki predmet ocenjuje se ocenama оd 1 - 5.
Dobijenu ocenu mnozimo koeficijentom doticnog predmeta i dobijamo broj bodova kojim је vrednovan uspeh psa iz tog predmeta.
Zatim, sabiranjem bodova iz svih predmeta dobijamo ukupan broj bodova, а time i ukupan ucinak i vrednost rada jednog psa na doticnoj utakmici.
Prvi nagradni razred dobija pas koji је osvojio najmanje 169 bodova i koji ima iz predmeta trazenje i nos ocenu 4 (cetiri), а iz predmeta gonjenje dobije ocenu 5 (pet). Ukoliko pojedini psi pored gonjenja dobiju odlicnu ocenu iz trazenja i ako nakupe odgovarajuci broj bodova njima se, samo u takvim slucajevima, mogu dodeljivati kandidature zа saveznog (САСТ), zа republickog (R.CAT), i zа pokrajinskog (РСАТ) prvaka u radu.
Drugi nagradni razred dobija pas koji је osvojio najmanje 138 bodova, а iz predmeta trazenje i nos dobije najmanje осеnu 3 (tri), а iz predmeta gonjenje ocenu 4 (cetiri).
Treci nagradni razred dobija pas koji је osvojio najmanje 107 bodova, а iz predmeta trazenje, gonjenje i nos najmanje ocenu dobar (3).
Dovoljnu ocenu dobija pas koji је osvojio najmanje 76 bodova i koji mora imati iz svakog predmeta najmanje ocenu 2.
Pas koji је svojim radom zasluzio prvi nagradni razred, pa је zatim napravio diskvalifikacionu gresku iz predmeta koji se mogu dresurom popraviti - nadomestiti, (poslusnost i odlozljivost), dobice samo u takvom slucaju priznanje urođenih osobina (Рц0).
Skalu obaveznog vremena gonjenja određuje pre utakmice sudijski žiri u zajednici sa organizatorom, odnosno vodom utakmice.
Ako pas nije isterao (odgonio) obavezno vreme za jedan nagradni razred, svrstava se u nizi nagradni razred, bez obzira na druge осеnе i broj bodova. Isto tako ukoliko је pas isterao (odgonio) obavezno vreme zа jedan nagradni razred,
а nije nakupio odgovarajuci broj poena, ostace u nizem razredu prema odgovara јuсет broju poena.
Prvi, drugi i treci nagradni razred moie dobiti pas koji nema ni jednu осеnu nedovoljan.

Član 42.

S obzirom dа nа rad gonica utice doba dana i godine, brojnost divljaci, sastav terena, ispresecanost i pokrivenost terena, vremenske prilike - sudijski
žiri mora о ovome dа vodi racuna i u opravdanim slucajevima тоzе dа poveca vreme trazenja i snizi vreme gonjenja. (Na primer: ako је ujutro smrznuto tie, ili slana, ili sredinom dana toplo, suvo, bez rose). Ovo ublazavanje тоzе se odrediti svim gonicima, ukoliko se dnevni uslovi nе menjaju ili samo onima koji vec rade u vreme slane ili posle nestanka rose.

Član 43.

Ро zavrsetku rada nа terenu sudije sporazumno utvrduju vreme trazenja i gonjenja, kao i neke elemente iz ostalih predmeta, posto sve sudije nе mogu sve vreme pratiti rad svakog psa. Ukoliko se desi dа su dva psa pokazala jednaku vrednost u radu postupice se kao u Сlаnu 33. ovog Pravilnika.
Svi gonici, koji postignu осеnu „ODLICAN", tj. prvi nagradni zаzzеd, razvrstavaju se tako sto se pored oznake „ODLICAN" stavlja i oznaka arapskim ciframa nа primer ODLICAN - prvi, ODLICAN - drugi, itd. Isto se to odnosi nа redosled vrlo dobre, dobre i dovoljne ocene.
Sudije su takode obavezne dа strucno odgovore na sva uctiva i dobronamerna pitanja vodica u vezi sa radom svojih pasa nа doticnoj utaknцci (ispitu).
Роdеlu diploma i nagrada raznih vidova izvrsice lice koje predlozi organizator utakmice. Za vracanje rodovnika ucesnicima, kao i о drugim poslovima brine vođa utakrrцce.

Član 48.

Izvestaj potpisan оd strane sudije i vode utakmice dostavlja se u roku оd 8 dаnа organizatoru utakmice i Kinoloskom savezu.
Svaki sudija pre pocetka rada dobija dovoljan broj formulara za pojedinacno ocenjivanje gonica (Obrazac broj 1), а na kraju se sacinjava pregled rezultata (Obrazac broj 2). Oba obrasca se cuvaju u arhivi kinoloske organizacije, u dokumentaciji о utakmici.

Član 44.

Sve осеnе pasa upisuju se u radnu knjizicu ili u ranije izdat (stari rodovnik), ali bez redosleda (Odlican -I, II, itd.).

Član 45.

Postignuta ocena nа utakmici ubelezava se nа Iicu mesta u rodovnik ili rodovnu knjizicu, а pojedinacne liste ocenjivanja i ukupni pregledni list postignutili осеnа sluie kao osnova zа kartoteku i knjigu obucenih pasa koje se vode u kinoloskoj organizaciji, а sluze i zа postizanje sampionata.

IX NAGRADE I POCASNI NAZIVI
Član 49.

Priredivac takmicenja (ispita i utakrrцca) тоzе dodeljivati nagrade najbolje ocenjenim psima i to:
- Za ispite: diplome, теdаlје, novcane nagrade i dr.;
- Za utakmice: diplome, теdаlје, pehare, i novcane nagrade.
Nagrade se dоdеlјuјu psima koji su se kandidovali zа prvake ili zа najbolja mesta na utakmicama (prvo, drugo itd.).

Član 46.

Ocenu postignutu na ispitu urođenih osobina upisuje isto tako organizator nа licu mesta, а тоzе i sluzba republicke, odnosno pokrajinske kinoloske organizacije u rodovnik ili radnu knjizicu i to sa potpisom sudije.

Člаn 47.

Izvestaj о održanoj utakmici pisu sudije sa vodom utakmice koga zajednicki i potpisuju. Pored opstih podataka о organizaciji, vremenu, zapazanjima organizacione i strucne prirode, izvestaj mora dа sadrzi: broj i uspeh pasa, sastav sudijskog žirija, pomocnika sudija i sudijskih pripravnika - stazera. Za stazere treba navesti sa kakvim su uspehom stazirali.
Na kraju sudije (iii vođa utakmice - ispita) saopstavaju rezultate, proglasavaju pobednike uz prigodan kraci komentar о uspesno plasiranim psima, kao i onim neuspelim ili diskvalifikovanim, kako bi to stimulativno i
poucno delovalo na buduci rad vodica pri selekciji i obuci pasa gonica za utakmice.

Član 50.

Na utakmicama se mogu dobijati kandidature i to:
- na repubickim (pokrajinskim): kandidat zа republickog (pokrajinskog) prvaka u radu (R.CAT), odnosno (Р.САТ);
- na saveznim utakmicama: kandidat za saveznog prvaka u radu (САСТ-YU).

Član 51.

Na republickoj (pokrajinskoj) utakmici dоdеlјuје se ро jedna kandidatura zа republickog (R.CAT) odnosno pokrajinskog (RCAT) prvaka u radu, posebno zа svaku rasu, odvojeno zа muzjake, odnosno zenke.
Na saveznoj utakmici dоdеlјuје se ро jedna kandidatura za saveznog prvaka u zаdu, posebno zа svaku rasu, odvojeno za muzjake, odnosno zenke (CACT-YU). 1Va istoj utakmici, drugoplasiranom psu, ako је ispunio uslove (odlican - drugi) dоdеlјuје se kandidatura za republickog prvaka u radu, one republike, odnosno pokrajine (R.CAT, odnosno RCAT), u kojoj se utakmica prireduje, u skladu i na nacin predviden u predhodnom stavu.

Član 52.

Prvak republike (pokrajine) u radu postaje pas koji је osvojio nајтаnје dve republicke (pokrajinske) kandidature u roku оd dve kalendarske godine. Jedan osvojeni САСТ-Уц тоzе dа zameni R.CAT, odnosno RCAT
Prvak SCG u radu postaje pas koji је osvojio najmanje dve kandidature na saveznim utakmicama u roku оd 2 kalendarske godine. Jedan osvojeni CACIT тоzе dа zameni САСТ-Уц.
Mectunarodne kandidature CACIT i R.CACIT sticu se na osnovu propisa FCI, kao i na osnovu ovog Pravilnika. Na medunarodnim utakmicama se posle kandidature CACIT, dоdеlјuје R.CACIT i to onom psu koji је „Odlican" drugi.
Kandidature se dobijaju оd ucesnika svih rasa zајеdnо, odnosno psi se kod dobijanja kandidatura na medunarodnim utakmicama ne dеlе ро rasama.

Član 53.

Da bi pas postao savezni, republicki, odnosno pokrajinski prvak u radu, mora imati ocenu oblika najmanje vrlodobar. ц obzir se uzima samo ocena oblika koja је stecena pre ispunjenja druge kandidature.

Član 54.

Titule prvaka u radu upisuju se u rodovnik оd strane strucnih sluzbi, repubickih, (pokrajinskih) kinoloskih organizacija i uvode se u evidencije „ispitanih ~ radnih pasa", sa dobijanjem odgovarajucih povelja.
Nazivi prvaka su: „Prvak u radu KSSCG", „Prvak u radu" (navesti republicku, odnosno pokrajinsku kinolosku organizaciju, skraceno).

Član 55.

Ukoliko psi ne zasluze i sudije ne dоdеlе nа utakmicama kandidature zа titule (prvenstva), organizator тоzе nagraditi, prvo, drugo i trece postignuto mesto na doticnoj utakmici.
ц tom slucaju sudije се rangirati tj. klasifikovati pse ро uspehu i to samo odlicne i vrlo dobre pse. Ukoliko је organizator nesto jaci u finansijskom pogledu i zahteva dа se rangiraju prvo, drugo i trece mesto i kod pasa sa dobrim uspehom, onda se i to тоzе uciniti, ali nije preporucljivo.
Psima sa uspehom DOVOLJAN (2) ne mogu se dodeljivati nikakve nagrade niti pocasni nazivi.

Х MOLBE I ZALBE
Član 56.

Svaki aktivni ucesnik utakmice, odnosno ispita тоzе dа podnosi zalbe i molbe vodi takmicenja., samo pismeno. Zalba se тоzе usmeno najaviti, а podnosi se na samom terenu, ро zavrsetku rada - utakmice.
Zalba se тоzе uloziti samo na negativnu ocenu.
Na utakmicama saveznog, republickog i pokrajinskog znacaja, тоzе se uloziti prigovor i na pozitivnu ocenu.
Ne može se ulagati ni zalba ni prigovor nа odlicnu ocenu, redosled odlicno ocenjenih pasa ili na dоdеlu kandidature zа prvaka.

Član 57.

а) Molbe i zalbe razmatra i о njima оdluсuје (resava) komisija zа molbe i zalbe, na osnovu Pravilnika о ispitivanju rada i takmicenja pasa gonica, Pravilnika KSSCG о strucnom radu, materijala zа utakmice, misljenja i predloga Lovacke organizacije sa terena, sa koga је dosao pas na utakmicu, konsultujuci u strucnim pitanjima sudijski žiri. Ро pravilu komisija treba dа trazi misljenje pojedinih clanova sudijskih žirija i vode utakmice.
b) Komisiju zа molbe i zalbe određuje ista kinoloska organizacija koja је odredila i sudije zа utakmicu. Komisija ima svoga predsednika i dva clana. Predsednik komisije је kinoloski sudija za таd gonica, а ostala dva clana mogu biti pripravnici, sudije za oblik gonica i kinoloski funkcioneri, dobri poznavaoci rada gonica - ukoliko nema dovoljan broj sudija zа rad.

XI SPECIJALIZOVANE UTAKMICE
Član 58.

Specijalizovane utakmice gonica nа lisice, vukove, divlje svinje i drugo odriavaju se u ogradenom prostoru (gateru), kao i u slobodnom (neogradenom) prostoru. One se takode vrse ро ovom Pravilniku, odnosno jog i na osnovu dopunskih Pravilnika, koje donose kinoloske i lovacke organizacije republika (pokrajina).

Član 59.

Psi koji na osnovu ovoga kao i dopunskog Pravilnika na ulakmicama osvoje ocene odlican i ро svemu zasluze kandidature i prvenstva upisuje im se u rodovnik ili radnu knjizicu sledece: lokalna, pokrajinska, savezna ili
теdunаzоdnа kandidatura: „SPECLTALNI GONIC LISICA", „SPECIJALNI GONIC VUKOVA" Ad. Ove nazive uz potpis sudije upisuje i pecatom overava organizator utakmice.

Član 60.

Pravo ucesca nа specijalizovanim utakmicama imaju svi gonici sa punih 9 meseci starosti koji su poližili ispit urođenih osobina nа onu divljac zа koju se specijalizuju, kao i psi koji su poližili ispit nа svestranim utakmicama na predmetnu divljac.
Svi psi koji nastupaju na utakmicama mora dа su vakcinisani protiv besnila i dа su tetovirani.
Na ovim utakmicama pravo ucesca imaju i psi sa Jugoslovenskim uslovnim rodovnikom (JUR), kao i psi koji poticu оd rasnih pedigriranih roditelja, а kojima su sudije prilikom ocenjivanja spoljasnjosti (eksterijera) zabranili parenja, а dozvolili lov.
Ovi psi i psi sa JUR-om ne mogu dobiti kandidature i sampionate, vec samo pocasne nazive kao sto su: Prvak kluba, prvak nekog grada, itd.

XII ZAVRSNE ODREDBE
Član 61.

Uputstvo о primeni i sprovodenju Pravilnika је sastavni dео Pravilnika zа ocenjivanje rada pasa gonica (ispiti i utakmice) i ima se obavezno primenjivati nа svim ispitima i utakmicama pasa gonica.
Republicki i pokrajinski kinoloski savezi mogu propisati uslove zа druga takmicenja gonica, shodno svojim uslovima. Ova takmicenja mogu biti republickog, pokrajinskog ili lokalnog karaktera i ne mogu se primenjivati na savezna takmicenja. Оnа ne mogu zamenjivati ispite i utakmice koji su predvideni ovim Pravilnikom.
Republicki i pokrajinski kinoloski savezi mogu poostriti kriterijume zа pojedina takmicenja, ali ne za ispite urođenih osobina, koji se ne mogu ni poostravati ni ublazavati.

Član 62.

Prilozi i obrasci uz Pravilnik su jednoobrazni i jedinstveni zа sve priredivace ispita i utakmice pasa gonica (izuzev jezika i pisma).

Član 63.

Prvi Pravilnik usvojen је na sastanku Strucnog saveta JKS 26/04/1971. godine, а stupio је na snagu 24/05/1971. godine, kada ga је usvojilo Predsednistvo JKS. Drugo, dopunjeno, prosireno i sistematizovano izdanje Pravilnika stupilo је nа snagu 12/07/1977. kada ga је prihvatila skupstinska komisija zа gonice, а na osnovu odluke prve delegatske Skupstine JKS 19/11/1976. u LjubIjani.
Trece prosireno i osavremenjeno izdanje ovog Pravilnika izradila је kinoloska komisija KSSCG.

Član 64.

Тuтасеnје ovog Pravilnika dаје Strucna komisija KSS.

Član 65.
UPUTSTVO О PRIMENi I SPROVOĐENJU PRAVILNIKA I KRITERIJUMI ZA OCENJIVANJE

А. Obavezni predmeti

Tacka 1.

Traženje
а) U nonnalnim uslovima trazi se dа pas pronađe i digne predmetnu divljac zа 20 minuta trazenja (zavisno оd brojnosti divljaci na terenu). Ako u tom vre menu ne digne divljac, opoziva se.
Njemu se pruza mogucnost popravke nа kraju ispita iz predmeta trazenja ро redu koji se odredi zrebom.
Sudijski žiri nece dozvoliti popravku u trazenju onim psima koji se u regularnom vremenu nisu u dovoljnoj meri posvetili sistematskom trazenju predmetne divljaci, odnosno nemaju odgovarajuci nagon i volju zа rad.
Pas koji nаdе i goni srnecu i drugu divljac koja nije obuhvacena obaveznim i neobaveznim predmetima ispitivanja, kao i onaj koji trazi i goni fazansku i drugu pernatu divljac, iskljucice se iz daljeg takmicenja.
b) Оd gonica se zahteva dа trazi cisto, temeljito i temperamentno ро jutarnjim svezim tragovima ili ostacima istih, ako ih nema, onda dа sistematski, а ne slepo pretrazuje odredeni prostor u koncentricnim krugovima koristeci mirise koje dobija vetrom, ostatke tragova, sve indikacije koje mogu pomoci dа odredi pravac kretanja divljaci ili u kom prostoru ona lezi. Suzavajuci krugove sve dotle dok divljac ne podigne.
Pas mora dа razlikuje nocne tragove оd jutarnjih, prve dа napusta, а jutarnje dа sledi. Ne sme dа trazi ро otvorenom роlјu i cistinama, vec u grmlju i sum.
с) Dozvoljeno је trazenje visokim nosem, niskim nosem i kombinovano, zavisno оd osetljivosti nosa, оd terena, vetra, svezine traga, vrste divljaci pa i оd navika.
d) Za vreme trazenja dozvoljenoје vodicu podstrekivanje rada psa glasom i zvizdukanjem. Na taj nacin pas i vodic stoje u neprekidnoj vezi, sto dаје psu odredenu sigurnost u radu i ne mora dа prekida trazenje radi proveravanja gde тu se vodic nalazi. ц tom smislu осеnјuјето i koliko se pas тоzе udaljavati оd vodica zа vreme trazenja. Racuna se dа је to udaljavanje najpovoljnije, ako је u granicama sporazumevanja. Ako na tom prostoru nета divljaci, pas se nе mora vracati vodicu, vec ovaj to mora oceniti i pomerati se postepeno i polagano ka ne pretrazenom terenu, odriavajuci vezu sa psom, koji се se isto tako postepeno pomerati, ne prekidajuci traienje.
е) Za vreme trazenja ocenjujemo nos, temperament kao i inteligenciju, i diferenciranje mirisa, bez kojih osobina nета dobrog lovackog psa.
f) Као ozbiljnu manu uzimamo ako se pas javlja na tragu pre nego sto је podigao divljac. To javljanje zove se podstekivanje. Ono тоzе dа bude posledica slabog nosa, nepravilne obuke ili nediferenciranja jacine mirisa. А desava se dа pojedini psi nediferenciraju tragove razne divljaci, vec se javljaju ро svim tragovima pa cak i ljudskim. Medutim, dozvoljava se javljanje psa jedanput do dvaput neposredno pred dizanje divljaci sto u stvari upozorava lovca nа paznju, а pas to cini dа bi podigao zеса koga oseca dа lezi u blizini, а ovaj nece dа skoci. Ako se divljac ne digne posle 2-З minuta, vec pas nastavi jog dа trazi i dа se dаlје javlja i digne predmetnu divljac u roku оd pet minuta, onda dobija ocenu 4.
Ako pas оd pocetka javljanja i u dаlјет povremenom javljanju digne predmetnu divljac do 10 minuta dobija ocenu 3.
Pas koji оd pocetka javljanja pa u daljern javljanju digne predmetnu divljac do 15 minuta dobija ocenu 2.
Onaj pas koji u javljanju (podsekivanju) nе digne predmetnu divljac оd pocetka javljanja zа 15 minuta, opoziva se оd daljeg trazenja, odnosno diskvalifikuje se.
Ukoliko se desi, dа posle sviranja zа opoziv i pored korektnog dozivanja (vabljenja) оd strane vodica, pas se nade u zavrsnoj akciji istrazivanja i podigne divljac u roku оd 2 minuta posle opoziva, to се тu se priznati i dobice ocenu 2 iz predmeta trazenja. Isto tako pod uslovom vabIjenja ta dva minuta се se uzeti u obzir i psima kada im se bude sviralo i zа kraj trazenja u regularnom vremenu, s tim sto u tom slucaju dobija za trazenje ocenu vrlo dobar (4), naravno ako im је trazenje u drugom pogledu bilo odlicno.
Prilikom pustanja psa na trazenje dozvoljeno је dа se pas, zbog radosti i viska energije, oglasi par puta u vidu razonode u trajanju оd 2 minuta (таdа је i to nepozeljno).
g) Sudije moraju biti korektoo obavestene оd strane zaduzenih lica ili licno se uveriti na sta se pas oglasava (javlja), sta је podigao i sta goni. Ovo se mora neizostavno obaviti iz vise vaznih razloga koji su u ovom Pravilniku pomenuti i obradeni.
Na ispitima su kriterijumi blaii.

Tacka 2.

а) Vreme gonjenja racuna se оd trenutka kada pas podigne divljac pa do poslednjeg glasa nа tragu. ц vreme gonjenja uracunavaju se kratke раuzе, koje pas pravikada trenutno izgubi trag, ali pod uslovom dа posle ispravljanja produzi sa gonjenjem. Ceste i duge раuzе uracunavaju se kao minus u ocenjivanju gonjenja i nosa.
b) Duzinu gonjenja treba gledati razlicito, s obzirom nа razlicite zahteve u raznim krajevim uslovljene dimenzijama lovista, vrstom divljaci, razlicitim zemljisnim uslovima i navikama. Vreme gonjenja u lovistima brdsko
planinskog tipa mora biti znatno duzе оd gonjenja ро gajevima i manjim sumama sredogorja. Prvo se predstavlja kao ogromni kompleksi suma sa pogdekojim puteljkom i cistinom, ispresecano dubokim jarugama i dolinama sa vecim visinskim razlikama, а drugo se sastoji оd manjih suma i sikara izdvojenih poljima, livadama i putevima, ispresecanog reljefa, ali malih visinskih razlika. ц brdsko-planinskom lovistu gonic тоzе satima dа goni zеса ili lisicu, а dа lovac opet ne bude imao sansu zа hitac, dok је u drugom tipu lovista najcesce dovoljno samo nekoliko minuta pa dа pas istera zеса na cistinu ili nа put pred lovca. To uslovljava razlicite zahteve u pogledu duzine gonjenja, pa samim tim i nacin upotrebe gonica. Na prvom tipu lovista lovac obucava psa gonica takozvanog dugog gona, dok na drugom tipu se trazi kratka gonja, ali brzo i cesto dizanje. Prema tome, sudijski žiri о ovome mora voditi racuna, а kriterijume ocenjivanja izgraditi u saglasnosti sa lovackim i kinoloskim drustvom kraja, odnosno regiona, pokrajine ili republike.
Uzimajuci tako stvari, тоzе se smatrati dа је 30 minuta gonjenja maksimum koji treba traziti оd gonica na sredogorju, а u lovistima brdskoplaninskog tipa maksimum bi bio neogranicen.
с) Prema tome obavezna skala gonjenja za psa koji goni zеса ро terenima sredogorja bila bi sledeca:
Za pozitivnu ocenu (odnosno осеnu dovoljan) pas treba dа goni 3-8 minuta.
Za treci nagradni razred (ocena dobar), pas treba dа goni 9-14 minuta.
Za drugi nagradni razred (ocena vrlo dobar), pas mora goniti 15-22 minuta. Za prvi nagradni razred (ocena odlican), pas mora goniti najmanje 23 minuta.
Za lisicu se povecava vreme gonjenja za 10%о.
Ove obavezne skale mogu se menjati prema terenu i vremenu shodno Clanu 43. ovog Pravilnika, dok konacne klasifikacije pasa na doticnoj utakmici se odreduju prema Članu 42. ovog Pravilnika.
d) Gonjenje mora dа bude glatko i neprekidno. Ceste i duge раuzе smanjuju vrednost gonjenja. Izuzetak је samo kod mladog zеса (nedoraslog), koga ni najbolji gonic ne тоzе goniti dugo i glatko.
е) Gonic тоzе dа goni divljac tacno ро tragu, тоzе dа sece lukove i okuke, hvata precice, dа goni pored traga, na strani vetra, sa visokim ili niskim nosom, dа goni brzo ili polaganije - tiho (pas tisak). Zavisi оd konkretnih vremenskih uslova, vrednosti nosa i brzine reagovanja na nadrazaje сulа mirisa. Каd pas goni polaganije i divljac se pred njim polaganije krece (to је u pocetku gonje povoljnije zа lovce). Pas tisak, ро pravilu, goni sistematicnije, duzе i manje gubi trag. Sto takva gonja duzе traje divljac se krece sve dаlје ispred psa i ima vise vremena zа sve majstorije oko zametanja ttaga. Таdа se divljac teze goni, а lovac biva cesto iznenaden оd zеса koji ide tako daleko ispred psa i оd lova ne bude nista. Pas koji brzo goni ima, u pravilu, bolji nos i brze motorne reakcije.
Osim toga, na velikim kompleksima divljac pred brzim psom nета vremena dа zатесе trag, vec mora takoreci u pravoj liniji, najvecom brzinom dа grabi napred i samo tako је iz velikog kompleksa uspevamo izvuci na put ili cistinu pred lovca. Brzo gonjenje ne sme biti uslovljeno povrsnoscu ili brzopletoscu.
f)Pas zа vreme gonjenja mora dа stekce. Stektanje mole dа bude gusce i rede, ali mora biti neprekidno. Prilikom podizanja divljaci, narocito kada је pas ugleda, pozeljno је dа nekoliko pula zavriska, podstican na to lovackom strascu, а sto se kod pravih gonica osobito ceni. Glas mole biti visok, i u svim tonovima do dubokog. Ceni se osobito cist zvonak glas.
g) Odlican је pas koji goni divljac gustim steketom, cistim zvonkim glasom i sa kracim pauzicama do 2 minuta.
Vrlo dobar је pas koji goni guscim steketom ili nesto dubIјiт i dosta visokim glasom i koji pored kracih pauzica napravi јеdnu раuzu оd 2-5 minuta. Dobar је pas koji goni sa nesto redim steketom sa dosta dubokim ili preterano visokim glasom i koji pored kracih pauzica u gonjenju napravi dve раuzе оd 2-5 minuta.
Dovoljan је onaj pas koji goni retkim isprekidanim steketom, jako dubokim ili visoko piskavim glasom i koji је napravio раuzu оd 3-7 minuta.
Posle pauze оd 7 minuta gonjenje se prekida, odnosno pas se opoziva. Sudije moraju strogo voditi racuna о stopovanju vremena gonjenja i о pocetku раuzа. Treba dobro uociti gde је pas оdросео раuzu, zatim dа li se okrece u krugu ili se тоzdа vraca ustragom. Ovo zbog toga sto pojedini psi prilikom sletanja, silazenja sa traga, odnosno u pauzi, pocnu se laino oglasavati, pa cak i neki i stektati kao kad gone, а u stvari nervozno se vrte u krugu pokliktavajuci. U takvim slucajevima, odnosno u pauzi pas nе sme lаznо dа se oglasava i krese kao dа goni, vec mora mirno i bez glasa dа iznalazi trag, dа odpocne (nastavi) ponovo goniti istu divljac i sa istim osobinama glasa sa kojimaје i pre раuzе gonio. Dakle, nе sme se sudiji desiti dа to vreme javljanja i kresanja psa u pauzi uracuna u vreme gonjenja. Takav rad se mora uracunavati u раuzu i kad ona istekne dati znak za prekid i hvatanje psa.
i) Ukoliko se sami ne uvere sudije moraju biti obavezno i korektno obavestene sta је pas gonio i podigao.
Prvo zbog razlicitog obaveznog vremena u gonjenju zеса i lisice, kao i divlje svinje.
Drugo zbog prelaska u gonjenju na drugu vrstu divljaci.
Ako se оd zvanicnih lica na utakmici utvrdi dа је pas u gonjenju presao sa jedne divljaci nа drugu, а vodic to nije pre pustanja psa na trazenje saopstio sudi јата, pas се zа gonjenje dobiti jednu ocenu manje оd one koju bi inace ро svemu drugom zasluzio.
ј) Теzе greske i mane zbog kojih sledi diskvalifikacija psa nа utakmici:
- Mutav pas (koji ne goni glasno) se diskvalifikuje i iskljucuje iz reprodukcije;
- Diskvalifikovace se i pas kresac, tj. оnај koji stekce na svakom tragu divljaci, dlakave ili pernate, koja nije predmet ispitivanja, pa cak klikce na tragu drugog psa ili svoga vodica;
- Isto tako се se diskvalifikovati pas koji podigne i goni srnecu i drugu dlakavu divljac koja nije predmet ispitivanja, izuzev divljaci, koja se prijavi kao neobavezni predmet;

Tacka 3.

Nos
а) Kroz sve predmete ispitivanja i radnje koje је gonic vrsio obraca se narocita paznja na vrednost сulа mirisa - na nos, а tek na kraju se mole izvesti zakljucak о njegovom nosu. Prilikom осеnе nosa treba uzeti u obzir uslove rada, narocito meteoroloske uslove, koji mogu bitno dа uticu na сulо mirisa. Ako se dоdе do zakljucka dа pas nema nosa, onda taj pas nije zа rad, niti zа reprodukciju.
b) Odlicnu осеnu zа nos pas mole dobiti ako iz predhodna dva predmeta (trazenje i gonjenje) dobije ocenu vrlo dobar (4), а u izradi krvnog traga ocenu dobar (3).
Vrlo dobru ocenu (4) zа nos dobice onaj pas koji iz predmeta gonjenje dobije ocenu vrlo dobar (4), а iz predmeta trazenje i krvni trag dobije осеnu dobar (3).
Dobar (3) zа nos dobice оnај pas koji dobije iz predmeta: trazenjE, gonjenje i krvni trag, najmanje ocenu dobar (3).
Dovoljan (2) zа nos dobice onaj pas koji dobije iz predmeta: trazenje, gonjenje i krvni trag ocenu dovoljan (2).

Tacka 4.

Krvni trag
а) Rad na krvnom tragu, odnosno vlecki mora znati svaki gonic u klasi zrelih pasa.
Mora dа zna ranjenu divlac slediti ро tragovima krvi i pronaci, таdа је proteklo vise casova оd kada је na nju рuсаnо. Ро pravilu rad na krvnom tragu ispitujemo na vestackom, а ne nа prirodnom, s obzirom dа је tesko naci priliku zа ispitivanje gonica nа prirodnom krvnom tragu. Vestacki krvni trag ро kolicini prosute krvi u pravcu kojim se pruia mora biti sto priblizniji prirodnom krvnom tragu. vođa utakrrцce priprema u tu svrhu potrebnu kolicinu krvi i to оd predmetne divljaci (zес, lisica ili svinja), kao i samu divljac koja de se postaviti nа kraju krvnog traga. Ukoliko krvi оd ovih divljaci ne bi bilo dovoljno u izuzetnim slucajevima mole se s njom pomesati i nesto govede krvi, ali u toj srazmeri dа mora preovladati krv оd divljaci. Na srazmeran nacin ozhaceni trag treba dа bude dovoljno krvav. Postavljanje krvnog traga vrsi se
pod nazorom vode utakmice i jednog оd sudija koji се osmatrati rad psa ро pronalasku mrtve divljaci. Тај sudija mora biti skriven, tako dа ga pas nе primeti. Svaki pas se ispituje na posebnom krvnom tragu i to nа povodcu.
b) Povodac mora biti dug bar 5 metara.
с) Krvni tragovi se postavljaju u duzini оd oko 300 metara, а razmaknuti na ' ро 50 metara jedan оd drugog. Za svakog psa se postavlja zaseban krvni trag. Krvni tragovi ne smeju se ukrstati, moraju imati nakoliko okuka i ici ' krivudavo. Postavljaju se cipelom podesenom zа tu svrhu, ili sa flasom.
Krvni trag i vlecka o6avezno se postavljaju niz vetar.
d) Pas se ispituje nа krvnom tragu starom nekoliko sati, obicno оd uvece do uј utru.
е) Vodic dovodi psa na pocetak krvnog traga i nareduje тu dа trazi komandот na koju је pas navikao, obicno „trazi-krv". Zatim pas ide ро tragu do mrtve divljacl Vodic sme podstrekavati psa nа rad, ali тu nе sme pokazivati ili ga ispravljati. Ako је pas skrenuo sa traga treba dа se sam ispravi. Ako је pas suvise skrenuo sa traga, može se poceti opet оd pocetka, ali se to осеnјuје kao greska. Psu se ne uzima kao greska ako sveze tragove divljaci koja је prosla preko krvnog traga naznaci ili nekoliko metara prati pa se sam popravi i nastavi pratiti krvni trag. Pas se sme odvezati samo poslednjih 50 metara pred mrtvom divljaci, ali ako је pratio krvni trag onda se odveze, ako је uznemirenoscu pokazao dа se pred njim nalazi ranjena ili mrtva divljac.
f) Svaki krvni trag se obelezava сеdulјата na kojima је oznaka daljeg smera traga, а koje se prikacinju nа drvece obicno na mestu skretanja traga i to sa suprotne strane, tako dа ih vodic ne vidi.
g) Odlican је оnај pas koji krvni trag izradi polako mirno, obicno sa niskim nosem. Vrlo dobar је оnај pas ako trag izradi а nije imao vise оd jedne popravke. Dobar је onaj pas koji izradi trag, ali uz vise popravki bez pomoci. Dovoljan је koji izradi trag uz vise popravki i uz ротос vodica.
h) Na ispitima urođenih osobina, psi se ne ispituju iz tog predmeta.

Tacka 5.

Ponasanje kod mrtve divljaci
а) Gonic ne sme dа nacinje i dа сера divljac dа bi је јео. Ovu osobinu gonica koji је ро prirodi mesozder, treba jog оd malena suzbijati i odvikavati ga. Ponasanje kod mrtve divljaci ispituje se na utakmici na primer kod divljaci koje је u tu svrhu ranije pripremljena ili na kraju krvnog traga kada naide na mrtvu divljac. Mrtva divljac mora biti neostecena, ali ako је ociscena оndа mora biti i zasivena. Sudije koje osmatraju rad psa kod mrtve divljaci moraju biti skriveni tako dа pas ima utisak dа је sam.
b) Odlican је pas koji kada dоdе kod mrtve divljaci samo је omirise, He krv ili је hvata zа gusu.
Vrlo dobarје оnај pas koji divljac preterano ne steze, ali ne pokusava dаје сера. Dobar је onaj pas koji divljac hvata zа stomak i butine, ali ne сера. Dovoljan је pas koji divljac steze ро сеlот telu nesto energicnije, ali је nе kida i ne сера dа bi је јео.
Pas koji odupiruci se nogama о divljac, сера је i kida dа bi је јео dobija ocenu jedan (1) i diskvalifikuje se, bez obzira kakavје uspeh postigao iz ostalih predmeta. Sudije su duzne dа razgovaraju sa vodicem takvog psa, i dа ga upute kako dа ga poprave i odviknu оd takve mane, pogotovu ako se radi о visokokvalitetnom i takmicarskom psu.
с) Na ispitima urođenih osobina ne ispituje se ovaj predmet.

Tacka 6.

Ponasanje na рuсаnј
а) Ponasanje na pucanj ispitujemo kod svih pasa na utakmicama i na ispitima urođenih osobina.
Ispitivanje na utakmicama vrsi se u manjim grupama, а moie i pojedinacno. Na pucanj pas mora ostati prividno miran i nе sme se plasiti. Dozvoljava se dа nakon pucnja okrene glavu, skrece telo u pravcu pucnja ili izrazom lica - ociju pokazuje nа рuсаnј.
b) Odlican је onaj pas koji ostaje miran nа pucanj sa yelikim interesovanjem
prati pucanj, а uz to тоzе таlо i dа zacvili.
Vrlo dobar је onaj pas koji delimicno pokazuje nemir, nervozno pokrece telo, dize glavu, ali ne otima se i nе cvili.
Dobarје onaj pas koji se blаgо pokusava oteti, otkinuti, poneki put zacvili, ali ne prejako.
Dovoljan је onaj pas koje se oseca nelagodno (preza) posle рuсnја. Та nelagodnost se kod pasa razlicito odrazava, kao na primer: pas se таlо trgne, neki se таlо slegne itd. ali ipak ostane miran i odmah posle рuсnја normalizuje svoje pokrete i ponasanje.
Medutim, ako pas posle pucnja (оd 2 puta) legne na zетlјu, ili se krije iza vodica ili predmeta zа koji је vezan, ili se росnе otimati, trzati i skakati, sa namerom dа se otkine i pobegne, оndа su to vec tezi znaci plasljivosti, cesce urodeni nego steceni, i tada se takvom psu dаје ocena jedan (1) i diskvalifikuje se iz daljeg takmicenja na doticnoj utakmici.
с) Vodic је duzan dа na utakmicu ponese svoju pusku i municiju kako bi је upotrebio u ispitivanju ovog predmeta. Njemu se dozvoljava dа nosi svoju pusku i u ocenjivackom krugu zа vreme rada svog psa i upotrebi је u odstrelu divljaci kada sudije budu dale znak zа to. Каdа sudija dа znak zа hvatanje psa vodicu је dozvoljeno dа uz energicno vabIjenje opali jedan ili dva metka iz puske, kako bi pas bolje сuо i dotrcao vodicu, te se samim tim lakse i brie uhvatio.

Tacka 7.

Odlozljivost vezan
а) Pod ovim predmetom podrazumevamo dа gonic mora ostati miran gde ga је vodic ostavio (odlozio) vezan zа neki premet. Nije dozvoljeno dа gonic lаје, stekce i galami kada је u blizini ili grupi pasa, kada vidi dа vodic odlazi i napusta ga, pa cak i zа vreme dok drugi gonici gone i stekcu, on mora ostati korektan i bez pustanja gtasa. Pse „lake na glasu", kao i тlаdе pse treba odvikavati оd lajanja (galamljenja), raditi sa njima i pripremati ih dа mogu uspesno nastupati na utakmicama u radu. Obicno se uz psa ostavlja neki predmet kao nа primer ranac ili nesto drugo, koga pas treba i dа cuva, а koji istovremeno odrazava hliskost u vezi sa vodicem. Оd stepena odlozljivosti takode zavisi осеnа i ocena iz ponasanja, odnosno poslusnost.
Za ispitivanje ovog predmeta vodic isto nosi svoju pusku i municiju, kao i zа predmet ponasanje na pucanj. Posto је zavezao svog psa zа neki predmet vodic odlazi i zaklanja se dа ga pas ne vidi, na udaljenost оd 20 metara. Na znak sudije vodic се sa razdelom opaliti dva metka.
Odlicnu ocenu dobija pas koji је zа sve vreme ostao miran nа mestu gde је zavezan, narocito kad ne cvili i nе lаје.
Vrlo dobar је pas koji prilikom odlaska vodica u zaklon i posle pucnja ne cvili i nе lаје, ali pokusava laganim trzajevima dа se oslobodi i роdе zа njim. Dobarје оnај pas koji se uznemiri na odlazak i pucanj, росnејасе dа trza i skace, ili diskretno zacvili, ali ne pusta glasa, odnosno nе lаје glasno.
Dovoljan је onaj pas koji prilikom odlaska vodica u zasedu pocne јасе dа trza i skace dа bi se oslobodio i uz to diskretno zacvili, kao i posle рuсnја par puta pusti glas оd sebe, odnosno zаlаје.
Оnај pas koji prilikom odlacka vodica u zasedu росnе nervozno skakati i trzati ili pocne gristi svoj povodnik dа bi se oslobodio veza, zatim pocne pustaci glas i lajati, dobice ocenu nedovoljan (1), diskvalifikovace se i nесе se takmiciti u doticnoj utakmici.
Odlozljivost nevezan
а) Uspesno obavljen rad nevezanog psa gonica nа predmetu „odlozljivost" predstavljao bi jedan vrhunski dео rada i zalaganja samog vodica na рlаnu obuke i vaspitanja svog psa, zа uspesno izvodenje razlicitih vrsta lova i na razlicitim terenima.
Тu se podrazumeva kako velika ljubav i znalacko zalaganje lovca - vodica, tako i mnoge selekcijom postignute dobre osobine uz jednu prosecnu inteligenciju i pamcenje svoga saradnika.
I izvodenje ovog predmeta nа ovaj nacin zahteva оd psa stoprocentnu poslusnost u dоlаzеnјu na poziv vodica. Ako pas nema poslusnosti (ареlа) i ne dolazi na poziv, onda је bolje dа se ovaj predmet nе izvodi na ovaj nacin, vec samo kao privezan.
b) Prilikom rada nа ovom predmetu mogu ucestvovati samo vodic i sudije. Pozmatraci i vodici sa psima moraju biti na jednoj odgovarajucoj distanci udaIjenosti, kako ne bi ometali psa u izvodenju ove discipline.
с) Odlicnu ocenu dobija pas koji је nevezan ostao miran na mestu gde је odlozen u istom роlоzајu kako nа odlazak vodica, tako i na pucanj, sve dotle dok ga on nе pozove ili ne dоdе k njemu natrag.
Vrlo dobar pas је onaj pas koji na polazak vodica u zasedu ili posle рuсnја promeni роlоzај u kome је ostavljen ili pak роdе 2-3 koraka napred, ali pri tom ostaje i saceka poziv ili dolazak vodica.
Dobarје pas koji za vodicern роdе nekoliko metara, ovaj se okrene i rukom тu zapreti dа stane, а pas ga poslusa i ostane. Zatim posle pucnja potrci par metara, ali cim ugleda gospodara zaustavi se i saceka.
Dovoljan је onaj pas koji роdе zа vodicem nekoliko metara i pocinje dа cvili, ovaj ga ukori gestom tela ili ruke i on se zaustavlja. Zatim posle pucnja pas zacvili i otrci kod vodica, а ovaj ga prekori i lako uhvati.
Pas koji napusta mesto i polazi zа vodicem, а uz to i stekce ili koji posle рuсnја stekce i dotrci vodicu росnе dа kruzi i nа poziv zа 1 minut nе dоdе vodicu dobice ocenu nedovoljan i nесе ucestvovati u dаlјет takmicenju.
d) Predmet odlozljivost, bilo vezan ili ne, ne ispituje se na ispitima urođenih osobina.

Tacka 8.

Poslusnost vodljivost
а) Poslusnost se ocenjuje jos оd momenta zrebanja pa sve do kraja utakmice kroz njegovo ponasanje.
Pod poslusnoscu gonica podrazumeva se prilagodavanje rada psa, planu lova, izvrsavanju naredaba svoga vodica. Тu se misli dа pas trazi tamo kuda ga uрuсuје vodic, dа prima trag koji тu pokaze vodic, dа nа poziv dolazi.
Poslusnost је rezultat redovne i temeljne obuke. Ona је preduslov zа pravilno koriscenje psa gonica u prakticnom lovu.
b) Vodljivost је saradnja psa sa vodicem na terenu. Vodljivost ocenjujemo u okviru predmeta poslusnosti, jer је to samo jedna radnja iz poslusnosti. Vodljivost је urodena i preduslov је zа bilo koji oblik lovacki korisne saradnje izmedu vodica i psa. Ona dolazi do punog izrazaja pravilnim postupanjem sa gonicem u njegovom vaspitanju i obuci. Тu podrazumevamo i mirno idenje uz nogu gospodara, bez dа istrcava napred i dа vuce. Оd stepena vodljivosti zavisi visina ocene poslusnosti.
c) Odlican је onaj pas koji smireno ide pozadi ili uz nogu vodica i nе vuce uz ро neku blаzu korekciju i opomenu. Koji odrzava vezu sa svojim vodicem i dolazi na poziv najdalje za 5 minuta posle signala ili akoје izvan ocenjivackog kruga i ne сuје vodica dа se dа uhvatiti оd redara i pomocnika.
Za odlicnu осеnu iz ovog predmeta poslusnosti pas mora imati najmanje ocenu dobar iz predmeta odlozljivost.
Vrlo dobar је pas koji ide pozadi ili uz nogu vodica, ali uz cesce opomene glasom ili trzajem povodnika. On mora posle signala za hvatanje psa u roku оd 8 minuta nа poziv vodica doci i uhvatiti se ili se pak dа uhvatiti оd strane pomocnika, ako је izvan ocenjivackog kruga i nе сuје dozivanje vodica.
Takode, zа vrlo dobru ocenu iz poslusnosti pas mora imati najmanje dobru ocenu iz odlozljivosti.
Dobar је pas koji na povodniku ide nesto nervoznije i ро nekad istrcava ispred vodica i mora cesce dа se opominje i povodnikom koriguje. Posle signala zа hvatanje uz dozivanje vodica mora do 12 minuta doci kod njega i dozvoliti dа se uhvati, ili se pak dа uhvatiti drugim licima na utakmici.
Za ocenu dobar iz poslusnosti pas mora imati najmanje ocenu dovoljan iz predmeta odlozljivost.
Dovoljan је pas koji је voden na povodniku, istrcava i ide pred vodicem, ali i suvise ne vuce i nе cvili. On mora posle signala i poziva vodica doci k njemu i dati se uhvatiti i to zа vreme оd 15 minuta, ili se pak dа uhvatiti оd strane redara i drugih lica nа utakmici. Takav pas mora imati takode iz predmeta odlozljivost najmanje ocenu dovoljan (2).
Ukoliko jedan pas posle signala zа hvatanje u bilo kom predmetu ne dа se uhvatiti, na ma koji nacin do 15 minuta, on se diskvalifikuje, bez obzira kakav је uspeh postigao iz prethodnih predmeta. U tom slucaju njegov vodic mora u toku tih 15 minuta hitro se kretati рzета granici ocenjivackog kruga, ostro ga zvati, pa ako treba i pucati. On mora sa njim izaci iz ocenjivackog kruga i odvesti ga daleko dа bi se utakmica mogla dаlје nastaviti.
d) Ako pas zа vreme gonjenja istera predmetnu divljac iz ocenjivackog kruga i ne vrati је do vremena za odstrel, vodic је duzan dа sa puskom i registrovanim pucacima prati svoga psa u akciji, kao i dа posle signala zа odstrel predmetnu divljac odstrele i uhvate psa. Ukoliko је pas proterao jog dаlје divljac (izvan ruke) рuсаса isti su duzni dа neprestano dozivajuci psa sacekaju ga, uhvate i zatim se jave nadleznima (sudijama ili vodi utakmice). Ukoliko vodic vec kvalifikovanog svog psa iz prethodnih predmeta ne privede iz bilo kojih razloga na zavrsne predmete (krvni trag i ponasanje kod mrtve divljaci), pas се biti diskvalifikovan, bez obzira na uspeh koji је do tada postigao.
Ovo se ne odnosi na pse ciji su vodici ranije zvanicno najavili odustajanje оd daljeg takmicenja.
е) Ovaj predmet (poslusnost - vodljivost) se ocenjuje dosta blаzе na ispitima urođenih osobina.

Tačka 9.

В. Neobavezni predmeti
а) Shodno clanu 36 ovog Pravilnika neobavezni predmeti na utakmicama su sledeci:
1. Rad na vuka i medveda.
2. Postupak sa smrtno ranjenom krupnom divljaci: oblajavac ili pokazivac.

3. Donosenje predmetne divljaci, zec,lisica.
4. Ostrina psa na grabIjivice ili zveri (donosi ih vodic)

5. Cuvanje predmeta ili mrtve divljaci.
b) Neobavezni predmeti se ocenjuju ocenama оd 1 - 5 i opisno. Те ocene upisuju se u ocenjivacke listove, kartoteku, kao i u rodovnik psa ili radnu knjizicu. Oni се se ocenjivati bez obzira dа li se pas u obaveznim predmetima kvalifikovao ili ne.

1. RAD NA DIVLJU SVINJU, VUKA I MEDVEDA

а) ц nekim krajevima lovljenje divljih svinja, vukova i medveda upraznjava se brakadom. Gonic glasno goni sa prizvukom lајаnја, zamara tu divljac i zaustavljaје, napada lajuci na nju sve dok ne stigne lovac.
b) Ranije, odnosno pre pustanja psa nа rad vodic је duzan dа prijavi dа njegov pas goni odredenu gore pomenutu divljac, te dа bi se i u neobaveznom predmetu mogao ocenjivati, ukoliko pas u lovistu nade i ovu vrstu prijavljene divljaci. ц protivnom, tj. ako se ne prijavi pas se nece zvanicno ocenjivati.
с) Odlican је оnај pas koji nadenu gore pomenutu divljac lajuci napada, zaustavljajuci је sve dotle dok vodic ili strelac nе dоdu dа је vide ili na nјu рuсајu i koji se dа odvojiti, odnosno opozvati (uhvatiti) kada to sudija bude zahtevao.
d) Vrlo dobarје onaj pas koji ne uspe dа divljac zadrzi dok vodic ili strelac ne stigne, vec је protera iz ocenjivackog kruga, ali koji se posle duzeg vremena dа opozvati, uhvatiti i privesti nа dаlје ispitivanje. Svaki drugi rad psa izvan ovog opisanog smatrace se kao nedovoljnim zа postizanje pozitivne ocene.
е) Ako је pas pronasao neku drugu divljac оd one pomenute tri vrste, а ne onu sto је vodic prijavio i bude obavio odgovarajuci (pozitivan rad) sudija је duzan dа ga oceni i uzme u obzir prilikom rangiranja doticnog psa kao i sve ostalo sto iz ovog Pravilnika proistice.
Ukoliko neki оd zvanicnih sudija ili sudija stazera, zatim vode utakmice ili pak neko оd strelaca ili redara, nije video divljac koju је pas oblajavao ili gonio, rad psa na ovom predmetu nесе se priznati. Ovo mora pored ostalog sudija dа objavi pre utakmice vodicima i sluzbenom оsоblјu.

2. POSTUPAK SA SMRTNO RANJiNOM KRUPNOM I?IVLJACI: OBLAJAVAC ILI POKAZIVAC

а) Ako је krupna divljac smrtno obranjena i odnela 100-200 metara i раlа, takvu divljac pas mora pronaci glasno oblajavati ili se vratiti lovcu - vodicu dа тu to predoci i zatim ga odvede do mrtve divljaci. Pas to objavljivanje mrtve divljaci radi nа јеdаn оd ova dva nacina na koji ga је njegov vodic obucio.
Vodic је duzаn dа prilikom prijave psa zа utakmicu izjavi dа је njegov pas оblајаvас ili pokazivac i dа zeli dа se iz toga neobaveznog predmeta oceni.
b) Ukoliko јеdаn pas nе donosi predmetnu divljac zеса ili lisicu, on se тоzе i na ovoj divljaci ispitati kao оblајаvас ili pokazivac.
OBLAJAVAC је onaj pas koji kada dоdе kod mrtve divljaci koju ne тоzе doneti zbog velike tezine, odnosno krupnu divljac lаје i na taj nacin obavestava lovca dа је pronasao mrtvu ili tesko ranjenu divljac nа koju је pucano.
Odlican је оnај pas koji uporno оblајаvа divljac sve dok lovac ne dоdе i nce preuzme је.
Vrlo dobar је onaj pas koji jedno vreme оblајаvа divljac, а zatim је napust:i i dоdе vodicu, ali se opet vraca divljaci i pocinje ponovo oblajavanje i izdrz;i sve dok lovac ne dоdе.
Svako drugo postupanje u izvodenju ovog predmeta i nе dovodenje lovca do mrtve ili ranjene divljaci ocenjuje se kao nedovoljno.
POKAZNAC је pas koji ро pronalasku mrtve divljaci (krupna) vraca so lovcu i ротосu posebnog znaka obavestava dа јu је pronasao i vraca se kodl nје, а lovac ga sledi. Obicno se praktikuje dа se zа tu radnju uvezbanom psw obesi na okovratnik parce koze koje on uzте usta i dolazi lovcu, pokazujuci nai taj nacin dаје divljac pronasao.
Pas тоzе i na drugi nacin dа pokaze lovcu dа је nasao mrtvu i ranjenuz divljac, kao na primer dа kad se vrati njemu uznemiri se, diskretno cvili i uz vidnoj nameri tezi dа se vrati divljaci. Ili pak pri dolasku pocne glasno dа lаје: vraca se divljaci, zastaje i ocekuje lovca.
Vodic lovac тоzе i na drugi nacin, vec koji on bude izabrao, dа obuci svog; psa dа dоdе pozove ga i odvede do divljaci, ali ovo mora pre pustanja psa nat rad dа najavi i upozna sudiju.
Ovako izveden rad na ovom predmetu smatra se odlicnim. Svaki drugi radl psa koji ne dovede lovca do mrtve ili ranjene divljaci smatra se nedovoljnim u tom predmetu.
Vodic mora izjaviti sudijskom žiriju dа liје pas оblајаvас ili pokazivac.

3. DONOSENJE PREDMETNE DIVLJACI (Zee, lisica)

а) Na suvu тоzе dа se ispituje donosenje na tragu ili bez traga. Pas mora dа donese divljac bez gnjecenja - stezanja. Donosenje traziti najkracim putem pa i preko prepreka. Pas sa donesenom divljaci treba dа sedne pred vodica i preda тu divljac. Ukoliko ovu radnju bolje izvrsi, utoliko се dobiti visu осеnu. Isto se to trazi i iz vode (patka i druga divljac).
Ovaj neobavezni predmet ukoliko ga vodic prijavi može dа se izvodi sa predmetima: krvni trag i ponasanje kod mrtve divljaci koji spadaju u obavezne predmete, naravno sa onim psima koji su se kvalifikovali.
To се se izvoditi na sledeci nacin: Pas se pusti dа radi krvni trag ill vlecku. Каdа stigne nа oko 30 metara do divljaci skriveni sudija digne ruku dа se pas oslobodi povodnika i dа nastavi doradu traga do polozene divljaci. Каdа pas stigne do divljaci i kada skriveni sudija dobije jasnu sliku kako pas postupa sa mrtvom divljaci, on Me ponovo ruku, а sto је dogovoreni znak dа vodic komanduje psu aport, odnosno donosenje doticne divljaci. Posle toga pas је duzаn dа pravilno zahvati divljac zа kicmu donese је svome gospodaru, sedne i
preda тu divljac u ruke. Na takav nacin izvedeno donosenje ocenjuje se sa odlicnom ocenom.
Vrlo dobar је onaj pas koji divljac uzте za vrat, nogu ili stomak, zatim је vise vukuci ро zemlji, donese је nekako pred vodica i ostavi је.
Dobar је onaj pas koji napravi zahvat zа bilo koji dео tela оd divljaci, dovuce је na роlа puta ili nesto blizе vodicu i pusti је (otkaze).
Ako pas nacisto otkaze donosenje na opisani gornji nacin nјетu се se bacati divljac iz ruke i to na oko 5-6 pa i vise metara i komandovati тu donosenje (aport). Pas koji u tom slucaju poslusno donese divljac i preda је
svom vodicu dobija ocenu dovoljan. Ukoliko i u ovakvom slucaju otkaze dobice ocenu nedovoljan iz ovog predmeta.
Pri svakom ovom nacinu donosenja psi moraju biti slobodni (odvezani) sto znaci, dа se sa njima mora uraditi bezuslovno poslusnost (ape]) kako bi bili sigurni dа pas mora besprekorno dolaziti na poziv svome vodicu i to u svakoj prilici.

4. OSTRINA PSA NA GRABLJIVICE

Neki predmet ili divljac koja se ostavlja na cuvanje mora biti udaljena оd vezanog psa na tako odgovarajucem odstojanju, dа ako bi neko prisao dа to uzте i pas iznenadno skoci na njega dа ne bi mogao dohvatiti i povrediti.
Poznato је dа pravi cuvari pustaju prolaznike dа mirno prolaze pored cuvanih predmeta i nasrcu samo nа onoga ko pokusa dа ih dohvati i ponese. Zbog toga se sa ostrim psima u zаdu na ovom predmetu mora jako pazljivo i bezbedno postupati.
Odlican је оnај pas koji kada pomocnik pokusa dа uzima cuvani predmet, pocinje rezati na njega, opominjuci ga time dа predmet ne dira. Ukoliko pomocnik sa ociglednom namerom i dаlје se saginje i uzima predmet, pas ostro lajuci skace sa mesta trzajuci povodnik, nasrce na njega u ociglednoj nameri dа ga napadne i prisili dа odustane оd namere, odnosno dа u svakom slucaju sacuva ono zasta је zаduzеn.
Usvim drugim slucajevima kad pas ne reaguje i dozvoli dа se cuvani predmet uzте i odnese dobice nedovoljnu ocenu, odnosno diskvalifikovace se u tom predmetu.
Isprobava se na lisicu ili na neku drugu vrstu grabijivice (dlakave) ili na. zverima.
Lovac koji zeli dа тu se pas isprobava u ostrini mora sam nа utakmicu doneti dlakavu grabljivicu.
Svaki gonic mora biti ostar na grabIjivice.
Odlican dobije onaj pas koji manju grabljivicu bez mnogo taktiziranja zgrabi i zadavi.
Vrlo dobarје koji grabljivicu jedva uspeva dа zgrabi i zadavi.
Dobar је onaj koji grabljivicu zaustavi i sa vremena na vreme је zgrabi. Dovoljan је onaj pas koji grabljivicu samo zaustavi, оblајаvа, ali ne pokusava dаје zgrabi.
Ako је pas uspostavio kontakt sa grabijivicom, а pri tom је samo onjusi ili samo par puta nalaje i odustaje dobice ocenu nedovoljan i diskvalifikovace se u radu na tom predmetu.

5. CUVANJE PREDMETA ILI MRTVE DIVLJACI

Gonic mora dа zna dа cuva predmet ili mrtvu divljac kod koje је odlozen. On ne sme dа taj predmet ili divljac neko drugi uzте, ili dа јој se pribizi drugi pas.
Pas тоzе biti оdlоzеn, vezan ili bez veze.
Ukoliko је pas prekomerno ostar i pri tom ujedljiv, to vodic mora ranije reci, pa takav pas prilikom rada nа ovom predmetu mora biti obavezno vezan. Ovo uraditi zbog toga dа ne bi uјеdот povredio lice koje prilazi i vrsi proveru vrednosti rada psa na ovom predmetu.

6. PRELAZAK SA JEDNE VRSTE DIVLJACI NA DRUGU

Ро pravilu gonic treba dа ostane u gonji nа onu divljac koju је podigao ili dа u toku gonje prede na onu vrstu divljaci zа koju је naucen (obucen), kao najvazniju. Ako је vodic utakmice to saopstio sudijama onda se ne obelezava kao minus u ocenjivanju gonje. ц protivnom to se ubelezava kao minus, narocito ako se radi о prelasku u gonji, sa divljaci slabijeg mirisa na divljac sa jacim mirisom.
Ukoliko vodic nije prijavio koja је glavna divljac njegovog psa i pas prede sa divljaci slabijeg mirisa nа divljac sa jacim mirisom, onda u tom slucaju pas dobija јеdnu ocenu manje (оd one koju је zasluzio).

PREDLOG ZA NAGRADIVANJE

Nagradivanje pasa gonica nа ovim, kao i nа drugim tipovima utakmica тоzе se vrsiti: peharima, (kao i jednim prelaznim), plaketama, knjigama (lovackim i kinoloskim), lovacko-kinoloskom opremom kao i raznim drugim skupocenim predmetima.

ZAVRSNE ODREDBE

Ova izmena i dopuna Pravilnika zа ocenjivanje rada pasa gonica stupila је nа snagu danom usvajanja na Upravnom odboru KSSCG.

 

     
     
 

Komentara: 0 | Posaljite komentar

Medjunarodna utakmica

Medjunarodna utakmica

Četvrtak, 05.05.2011 | 19:48 | Jovica Vidovic Komentara: 0

Dana 17.04.2011 KU STIG iz Požarevca, održalo je vrlo uspešnu međunarodnu utakmicu pasa ptičara svih rasa. Dan idealan,sunčan, ne mnogo topao, sa konstantnim vetrom. Iako je kraj sezone, utakmici je bilo privedeno čak 58 pasa, što puno govori o kvalitetu same utakmice! Od toga, 18 pasa engleskih rasa, koji na žalost, nisu imali plasmana! ... »


Ostali članci u ovoj rubrici

Opšte, Odgoj pasa Četvrtak, 07.07.2011 | 08:12
Teranje polni ciklus (187619)

Razno, Imena pasa Petak, 13.05.2011 | 21:26
Imena pasa (150275)

Opšte, Razno Petak, 29.04.2011 | 20:09
Psi za početnike (102770)

Nega, Štene Utorak, 27.03.2012 | 10:50
Briga oko štenjenja (95628)

Obuka, Kućni psi Petak, 01.07.2011 | 09:05
Kako naučiti psa gde da vrši nuždu? (66448)

Opšte, Razno Sreda, 27.07.2011 | 19:42
Jazavičari i sve o njima (63262)

Opšte, Razno Nedelja, 29.05.2011 | 13:56
Azijat (62716)

FOTOGALERIJA


5 + 6 =